Anasayfa » Hakkımızda » Yönetmelikler » Yönetmelik 2

Yönetmelik 2

Yönetmelik sayı no: 02

Tarih: 12/11/2005

Sayfa No: 01  

Genel Kurul Seçimleri, Seçim Usulleri ve Yöntemleri  Yönetmeliği

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde l-   Bu Yönetmeliğin amacı; Köprü Grubu Derneğinin genel kurul veya olağan üstü genel kurul da izlenecek yöntem, seçim usul ve yöntemlerini belirleyerek genel kurulun düzenli, dürüst ve disiplinli bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak,genel kurul sonrası seçilmiş kuruların çalışmaya başlamasını temin ederken tabi olacakları usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2-  Bu Yönetmelik; 21/06/2005 tarihinde 34-124/054 Kütük numarası ile İstanbul Valiliği İl Dernekler Müdürlüğüne kayıt ve tescili yapılmış olan Köprü Grubu Derneği, dernek şubeleri ve dernek eklentileri  veya temsilciliklerinin merkez teşkilat, birimlerinin tamamını ve genel kurul seçimlerinin tamamını kapsamaktadır.

Dayanak

Madde 3-  Bu Yönetmelik, 4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun ilgili hükümleri, 22/07/2005 tarihli 34-124/054 sayılı 22041 evrak numarasıyla İstanbul İl Dernekler Müdürlüğünden onaylı Köprü Grubu Derneği Tüzüğü, 31/03/2005 tarihli resmi gazetede yayınlanan Dernekler Yönetmeliği, Köprü Grubu Derneği Yönetim Kurulunun 23/07/2005 tarihli 1 nolu kararın 1.maddesi, Köprü Grubu Derneği Yönetim Kurulunun 27/08/2005 tarihli 2 nolu kararın 6. maddesi ve Köprü Grubu Derneği Yönetim Kurulunun 10/09/2005 tarihli 3 nolu kararının 3. ile 5. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4-  Bu Yönetmelikte geçen;

Dernek Başkanı                     : Dernek Yönetim Kurulu Başkanı   : ,

Dernek Başkan Yardımcıları: Dernek Yönetim Kurulunca sayıları belirlenen başkan  yardımcıları

Birim Başkanları                   : Derneğin merkez teşkilatındaki birimlerinden sorumlu

Yöneticiler

Mülki idare amirliği              : Dernek merkezinin bulunduğu yerin valilik veya kaymakamlığını,

Divan Heyeti                          : Dernek Genel Kurulunu ve seçimleri idare etmek üzere bir divan başkanı, yeterince başkan yardımcısı ve yazmandan oluşan heyet

Dernekler müdürlüğü            : Valilik bünyesindeki il dernekler müdürlüğünü,

Dernek                                   : 5253 sayılı Dernekler Kanunu ile 4721 sayılı Türk Medeni Kanununa göre kurulan dernek ve şubelerini, derneklerin oluşturdukları federasyon ve federasyonların oluşturdukları konfederasyonlar ile yabancı derneklerin Türkiye’deki şube veya temsilciliklerini,

İcra Kurulu                             : Dernek başkanı ve dernek başkanın önerileri doğrultusunda üye sayısı ve kimlerin görevlendirileceği yönetim kurulca belirlenmiş,  yönetim kurulunun yürütme organı olan kurul

Divan Başkanı                       : Dernek veya şube genel kurulda kurul seçimlerini ve  genel kurul gündemini sevk ve idare eden kişi,

Yönetmelik sayı no: 02 Tarih: 12/11/2005 Sayfa No: 02 

Dernek merkezi                    : Derneğin yerleşim yerinin bulunduğu il veya ilçeyi,

Derneğin yerleşim yeri       : Derneğin yönetim faaliyetlerinin yürütüldüğü yeri,

Kütük                                     : Dernekler kütüğünü,

Kanun                                    : 5253 sayılı Dernekler Kanununu,

 

Kurullar Aday Listesi            : Genel kurul da Yönetim,Disiplin ve Denetleme

Kurullarında görev almak üzere asil ve yedek kurul

üye adaylarının yazıldığı genel kurulda oylanacak liste.

Dernek eklentisi           : Derneklere ait lokaller, umuma açık kamp, spor saha ve salonları ile iktisadi işletmeler hariç, yurt, kitaplık, çocuk bakım yuvası, huzur evi ve aşevi gibi dernekten ayrı bir varlığı olmayan ve derneğin amacını doğrudan desteklemek için kurulmuş yerleri,

Kurullar                         :  Derneğin tüzükle belirlenmiş Yönetim,Disiplin ve Denetleme kurulları

Tüzük                            : İl Dernekler Müdürlüğünden onaylanmış Köprü Grubu Derneği Tüzüğü

 

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Kurul Toplantıları

Madde 5-  Dernek Yönetim Kurulu; 5253 sayılı dernekler kanunu, derneğin tüzüğü ve Dernekler Daire Başkanlığının yönetmeliğinde belirlenen esaslara göre genel kurul tarihini ve yerini belirleyen kararı alır.

Genel Kurul Toplantıları

Madde 6- Genel kurul;

  1. a)  Dernek tüzüğünde belli edilen zamanlarda olağan,
  2. b)  Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Olağan genel kurul toplantılarının  iki yılda bir yapılması zorunludur.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Çağrı Usulü

Madde 7- Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya  yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz. Dernekler Daire Başkanlığının hazırlamış olduğu genel yönetmelikte belirtilen şekilde toplantıya çağrı usulü gerçekleştirilebilir. Ayrıca cep telefon mesajı  yada herhangi bir görsel yayın organında duyuru şeklinde üyeler Genel Kurula davet edilebilir.

Yönetmelik sayı no: 02Tarih: 12/11/2005Sayfa No: 03   Toplantı UsulüMadde 8- Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir  ve  toplantı  yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından  açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırlanan listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Mahkemece kayyım atanması veya Medeni Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirilme yapılması halinde, bu maddede yönetim kurulana verilen görevler bu kişiler tarafından yerine getirilir.

Şube Genel Kurul Toplantıları

Madde 9- Şubeler, olağan genel kurul toplantılarını, merkez olağan genel kurulu toplantısından en az  iki ay önce tamamlamak ve şube genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve genel merkezlerine bildirmek zorundadırlar.

Madde 10- Şube Genel Kurulu çağrı usulü, toplantı usulü, seçim usulü , oylama şekli ve usulü  bu yönetmelikte Dernek Merkezi Genel Kurulu için belirlenen esaslarla aynıdır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Genel Kurulun çalışma esasları ve çalışma biçimi, Seçim usul ve yöntemleri

Genel kurulun çalışma esasları ve yöntemi

Madde 11- Köprü Grubu Derneği Tüzüğü, Dernekler Daire Başkanlığının hazırladığı yönetmelik ve dernek yönetmeliklerinde belirlenen esaslara göre Genel Kurul toplantıları aşağıda sıralanan maddelere uygun sırayla gerçekleştirilir. Dernek Genel Kurulu, Divan başkanı ve heyeti seçildikten sonra önceden dernek yönetim kurulunca belirlenen gündem sırasına göre genel kurul toplantısı yapılır.Genel Kurul dernek başkanı yada yardımcılarından birinin açılış konuşması ile başlar.

Yönetmelik sayı no: 02Tarih: 12/11/2005Sayfa No: 04

Dernek Genel Kurulunda, dernek idaresinde görev alan kurulların (Yönetim,Disiplin ve Denetleme) seçilmesi için hazırlanan Kurullar Aday Listesinin oylaması kapalı oylama ve açık sayım yöntemi ile yapılır. Bunun dışındaki tüm oylamalar açık oylama ve açık sayım yöntemi ile yapılır.Açık sayım ve açık oylamanın hangi şekilde olacağına Divan Başkanı karar verir. Denetleme Kurulu raporu okunur ve genel kurulda oylanır. Geçmiş dönemde, Disiplin kurulunda alınan kararlar bir rapor halinde genel kurul onayına sunulur. Disiplin kurulunun üyelikten çıkarma ile ilgili almış olduğu ve yönetim kurulu tarafından onaylanan kararları genel kurulda oylanır.

Genel kurul, Disiplin kurulunun kararını onaylarsa  ilgili kişi veya tüzel kişiler üyelikten kesin olarak düşmüş olur. Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulu raporları genel kurul toplantısında hazır bulunan üyelerin oy çokluğu ile kabul edilir ve onaylanır.

Madde 12- Dernek Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve yürürlüğe sokulan yönetmelikler genel kurul onayına sunulur. Genel kurul onayı verilen köprü grubu derneğine ait yönetmelikler bir sonraki genel kurulda değiştirilene kadar yürürlükte kalır. Genel kurul onayı almış yönetmeliklerde yapılacak değişiklikler, ancak bir sonraki olağan yada olağanüstü genel kurulda onay alırsa yürürlüğe girer. Genel kurulda oylanmamış maddeleri içeren yeni yönetmelikleri yönetim kurulu hazırlar ve yürürlüğe koyar. Yeni hazırlanan bu yönetmelikler takip eden tarihler içinde yapılan genel kurulda genel kurulun onayına sunulur.Yönetim kurulu tarafından yeni hazırlanmış yönetmeliklerin genel kuruldan onay alması için; Genel kurula katılan ve hazır bulunan üyelerin en az yarısından bir fazlasının oyunu alması gerekir. Önceden genel kurul onayı almış yönetmeliklerin tamamı yada bazı maddelerinin değiştirilebilmesi için;  dernek tüzük değişikliğinde olduğu gibi genel kurul toplantısına katılma hakkı olan üyelerin üçte ikisinin (2/3) oyu ve onayıyla  yönetmelik değiştirilebilir.

Madde 13- Dernek tüzüğünde yapılacak değişikler varsa bu tüzükte belirtildiği gibi genel kurul toplantısına katılma hakkı olan üyelerin üçte ikisinin (2/3) oyu ile gerçekleşebilir.

Madde 14- Yönetim Kurulu tarafından  genel kurul gündemine konulan diğer maddeler varsa genel kurul görüşür ve oylar. Alınması istenen kararlar genel kurul tarafından alınır ve kurulların oylamasına geçilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Genel Kurulda; Yönetim,Disiplin ve Denetleme Kurullarının  Seçim Usul ve Yöntemleri

Genel Kurul Seçimlerinde İzlenecek Yöntemler

Madde 15- Genel kurulda yapılacak oylama: Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve Denetleme Kurulu aday üyelerini içeren ve kurulların asil ve yedek üyelerinin tamamını içeren Kurullar Aday Listelerinden bir tanesinin seçilerek kapalı oy zarfı içine diğer genel kurulu üyeleri tarafından görülmeyecek bir yerde konması, oylanması yöntemi ile yapılır. Genel kurul üyeleri dernek idaresinde görev alan bu kurullara (Yönetim,Disiplin ve Denetleme) seçilecek üyelerin  tamamını (asil ve yedek) seçmek üzere hazırlanmış tek bir  listeyi (Kurullar Aday Listesi)  zarfa koyarak,oyunu kullanır.

Madde 16- Geçmiş dönemde görev alan yönetim kurulu adına Yönetim Kurulu Başkanının hazırladığı yönetim , disiplin ve denetleme kurulu üyelerinin asil ve yedek üyelerini içeren kurullar aday listesi geçmiş dönem yönetim kurulu tarafından hazırlanmış Kurullar Aday Listesi olarak genel kurul üyelerinin onayına sunulur. Bu listenin haricinde genel kurul üyeleri de, genel kurula katılma hakkı kazanmış üye sayısının 1/5 (beşte biri) tarafından hazırlanmış ve imzalanmış yönetim ,disiplin ve denetleme kurullarını içeren kurullar aday listesi hazırlayabilir.

Yönetmelik sayı no: 02Tarih: 12/11/2005Sayfa No: 05

 Madde 17-Hazırlanmış listeler Divan Kurulu tarafından genel kurul delegelerine dağıtılır. Hazırlanan Kurullar Aday Listelerinden bir tanesi genel kurul üyeleri tarafından seçilerek divan başkanlığı tarafından hazırlanıp üzeri mühürlenmiş seçim zarflarının içine diğer üyeler tarafından görülmeyecek bir yerde konularak seçim sandıkları,kupa yada kovalarının içine kapalı bir şekilde atılır. Oy zarfları  sayıldıktan sonra en fazla oyu alan liste seçimi kazanır. Seçimlere giren birden fazla Kurullar Aday Listesi varsa, listelerdeki adayların 1/5 i ortak isimlerden oluşabilir. Şayet Kurullar Aday Listelerindeki ortak isimlerden oluşan aday sayısı 1/5 inden fazla ise yönetim kurulu tarafından hazırlanan Kurullar Aday Listesi hariç, diğer listeler aday isimlerini değiştirmekle yükümlüdür.

Bağımsız adaylar

Madde 18- Dernek genel kuruluna katılma hakkı kazanmış aday dernek idaresinde yer alan kurullara (Yönetim, Disiplin ve Denetleme) aday olabilir. Bağımsız aday seçim öncesinde Divan Kuruluna aday olduğuna dair bir dilekçe sunar. Bağımsız aday başvurusunda hangi kurula aday olduğunu belirtmek zorundadır. Genel kurul üyeleri oylarını kullanırken bağımsız adayı tercih edeceklerse; seçtikleri kurullar listesinin haricinde bir kağıda bağımsız adayın ismi ve seçmek istedikleri kurulun ismini yazarak liste ile beraber oy zarfının içine koyar. Bağımsız adayın seçilebilmesi için en çok oyu alan Listeden daha fazla oy alırsa belirlemiş olduğu kurula seçilmiş kabul edilir. Seçimi kazanan bağımsız adaydan dolayı, seçimi kazanmış listede ilgili kurul asil aday listesinde sonuncu sırada yer alan adayın yerine seçimi kazanmış sayılır ve listedeki o kişinin yerini alır. Asil listeden çıkarılan kişi yedek listenin başına yazılır.

 Oyların Sayılması ve tespiti

Madde 19- Divan heyeti tarafından belirlenen zaman süreci içinde oy kullanma işlemi gerçekleştirilir. Oy kullanma için tespit edilen süre bitiminden sonra oyların kullanıldığı sandık,kupa veya kovanın içindeki oylar divan heyeti önüne getirilir. Divan heyeti oy zarflarını açarak oyları sayar ve bunu zapta geçirir. Oy sayma işlemi genel kurulda oy kullanma hakkına sahip herkese açıktır. Heyet geçerli ve geçersiz oyları tespit eder. Seçimi kazanan listeyi ve bağımsız adayları sayılan oylarla tespitini yapar. Bunu bir tutanak düzenleyerek ilan eder.

Genel kurul sonuç bildirimi

Madde 20- Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren Genel Kurul Sonuç Bildirimi  ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir:

  1. a)  Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,
  2. b)  Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği.

Genel kurul sonuç bildirimi ve ekleri, büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçeler hariç diğer ilçelerde bulunan dernekler tarafından iki suret olarak verilir.

Genel kurul sonuç bildirimleri, dernek yönetim kurulu tarafından yetki verilen bir yönetim kurulu üyesi tarafından da yapılabilir. Bildirimin yapılmamasından yönetim kurulu başkanı sorumludur.

Sandığı bulunan dernekler, sandıklarına ait genel kurul sonuç bildirimi ve eklerini bu maddede belirtilen usulde mülki idare amirliğine bildirirler.

Genel kurul sonuç bildirimi ve eklerinin mevzuata uygunluğu dernekler birimlerince incelenir. Varsa, eksiklerin veya hataların giderilmesi ilgili derneklerden istenir. Eksiklik ve hataların giderilmemesi veya konusu suç teşkil eden fiillerin tespit edilmesi halinde gerekli yasal işlem yapılır.

Yönetmelik sayı no: 02 Tarih: 12/11/2005 Sayfa No: 06 Genel Kurul Kararlarının Uygulanması

Madde 21- Genel Kurul kararları tutanakla tespit edildikten sonra uygulanmasından Yönetim Kurulu Başkanı sorumludur. Genel Kurul Sonuç Bildirimi ilgili mülki amirliğe yapıldıktan sonra, Kanun, tüzük, yönetmelik ve köprü grubu derneğine ait yönetmeliklerde belirlenen usullere uygun olarak seçilen Kurullar(Yönetim, Disiplin ve Denetleme) kendi aralarında  toplanarak kurul içinde yönetmeliklere uygun olarak  belirlenen birimlere ve ünvanlara ait seçimleri yapar.

Madde 22- Yönetim Kurulu: Genel Kurul kararları tutanakla tespit edildikten sonra 15 gün içinde seçilmiş yönetim kurulu toplanarak öncelikle yönetim kurulu başkanını seçer. Yönetim kurulu başkanı seçildikten sonra, seçilen yönetim kurulu başkanının önerdiği isimlerden oluşan başkan yardımcıları ve dernek merkez teşkilatı içinde yer alan birim başkanlarını onaylar ve seçer ve dernek başkanının önerileri doğrultusunda oluşturulacak olan İcra Kurulu birimlerini tespit eder. Yönetim kurulu dernek başkanının önerdiği isimleri onayladıktan sonra yönetim kurulu ve dernek merkez teşkilatı görevlerine başlayabilmesi için genel kurul seçiminden önceki yönetim kurulu başkanı, derneğe ait tüm defterler, mühürler ve kaşeler ile derneğe ait tüm dökümanı teslim eder. Derneğe ait tüm para ve banka hesapları da yeni seçilmiş dernek yönetim kurula teslim etmek zorundadır. Eski yönetim kurullarında olan derneğe ait olan her şey yeni seçilmiş kurulara devredilir.

Madde 23- Disiplin ve Denetleme Kurulu: Dernek Genel Kurulu tarafından seçilmiş olan disiplin ve denetleme kurulları seçim tutanaklarının divan heyeti tarafından hazırlanmasından itibaren 30 gün içinde toplanır. Dernek başkanının önerilerini doğrultusunda kurul başkanlarını tespit eder. Disiplin ve Denetleme kurulları kendi içinde görev dağılımlarını yaparak yönetim kuruluna bir tutanakla bildirir.

 

BEŞİNCİ  BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

 Madde 24-  Bu yönetmelik yönetim kurulunda karara bağlanıp imzalandıktan sonra yürürlüğe girer ve ilk genel kurulda onaya sunulur.

Madde 25-  Dernek Yönetim Kurulu ve Dernek İcra Kurulu bu yönetmeliğin amir hükümlerini uygulamak ve uygulatmakla yükümlüdür.

Cevapla