Anasayfa » Hakkımızda » Yönetmelikler » Yönetmelik 1

Yönetmelik 1

Yönetmelik  No: 01

Tarih: 12/11/2005

Sayfa No: 1

Köprü Grubu Derneği Merkez Teşkilat, Kurullar ve Şubelerinin Görev ve Yetkileri Yönetmeliği

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde l-   Bu Yönetmeliğin amacı; Köprü Grubu Derneğinin merkez teşkilatının,kurullar,şubelerin ve dernek eklentilerinin görev ve yetki sınırlarını belirlemektir.Merkez teşkilatın ve merkez teşkilat içindeki birimlerin,dernek şubelerinin ve dernek eklentilerinin tabi olacakları usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2-  Bu Yönetmelik; 21/06/2005 tarihinde 34-124/054 Kütük numarası ile İstanbul Valiliği İl Dernekler Müdürlüğüne kayıt ve tescili yapılmış olan Köprü Grubu Derneği, dernek şubeleri ve dernek eklentileri  veya temsilciliklerinin merkez teşkilat ve birimlerinin tamamını kapsamaktadır.

Dayanak

Madde 3-  Bu Yönetmelik, 4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun ilgili hükümleri, 22/07/2005 tarihli 34-124/054 sayılı 22041 evrak numarasıyla İstanbul İl Dernekler Müdürlüğünden onaylı Köprü Grubu Derneği Tüzüğü, 31/03/2005 tarihli resmi gazetede yayınlanan Dernekler Yönetmeliği, Köprü Grubu Derneği Yönetim Kurulunun 23/07/2005 tarihli 1 nolu kararın 1.maddesi, Köprü Grubu Derneği Yönetim Kurulunun 27/08/2005 tarihli 2 nolu kararın 6. maddesi ve Köprü Grubu Derneği Yönetim Kurulunun 10/09/2005 tarihli 3 nolu kararının 3. ile 5. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4-  Bu Yönetmelikte geçen;

Dernek Başkanı                     : Dernek Yönetim Kurulu Başkanı   : ,

Dernek Başkan Yardımcıları: Dernek Yönetim Kurulunca sayıları belirlenen başkan  yardımcıları

Birim Başkanları                   : Derneğin merkez teşkilatındaki birimlerinden sorumlu

Yöneticiler

Mülki idare amirliği              : Dernek merkezinin bulunduğu yerin valilik veya kaymakamlığını,

Dernek birimleri                    : Dernek yönetim kurulu kararları ve bu yönetmelikle belirlenmiş birimler

Dernekler müdürlüğü            : Valilik bünyesindeki il dernekler müdürlüğünü,

Yönetmelik No: 01Tarih: 12/11/2005Sayfa No: 2

Dernek                                   : 5253 sayılı Dernekler Kanunu ile 4721 sayılı Türk Medeni Kanununa göre kurulan dernek ve şubelerini, derneklerin oluşturdukları federasyon ve federasyonların oluşturdukları konfederasyonlar ile yabancı derneklerin Türkiye’deki şube veya temsilciliklerini,

 

İcra Kurulu                             : Dernek başkanı ve dernek başkanın önerileri doğrultusunda üye sayısı ve kimlerin görevlendirileceği yönetim kurulca belirlenmiş,  yönetim kurulunun yürütme organı olan kurul

Birlik                                      : 3335 sayılı Uluslararası Nitelikteki Teşekküllerin Kurulması Hakkında Kanun kapsamında bulunan birlik, federasyon veya benzeri teşekkülleri,

Dernek merkezi                     : Derneğin yerleşim yerinin bulunduğu il veya ilçeyi,

Derneğin yerleşim yeri         : Derneğin yönetim faaliyetlerinin yürütüldüğü yeri,

Kütük                                       : Dernekler kütüğünü,

Kanun                                      : 5253 sayılı Dernekler Kanununu,

Ticari İşleme ve iştirakler      : Derneğe gelir sağlamak için kurulmuş olan kar amaçlı

İktisadi İşletmeler ve kar amaçlı iştirakler,

Dernek eklentisi                    : Derneklere ait lokaller, umuma açık kamp, spor saha ve salonları ile iktisadi işletmeler hariç, yurt, kitaplık, çocuk bakım yuvası, huzur evi ve aşevi gibi dernekten ayrı bir varlığı olmayan ve derneğin amacını doğrudan desteklemek için kurulmuş yerleri,

Kurullar                                  : Derneğin tüzükle belirlenmiş kurulları

Tüzük                                     : İl Dernekler Müdürlüğünden onaylanmış Köprü Grubu Derneği Tüzüğü

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkez Teşkilat yapısı,birimleri ve çalışma esasları

Merkez Teşkilat  Yapısı:

Madde 5-  Dernek merkez teşkilatlarında başkan yardımcılıklarının sayısı,birimlerin sayısı ve birim yöneticilerinin kimler olacağı dernek başkanının önerileri doğrultusunda yönetim kurulunca belirlenir. Yönetim Kurulu başkan yardımcıları yada birim başkanlarının istifa etmesi halinde başka birini Dernek Başkanının önerileri doğrultusunda tayin eder. Dernek başkanını yönetim kurulu görevden alamaz. Dernek başkanı istifa ederse, yerine başka birini dernek başkanı olarak  tayin eder.

Madde 6- Dernek Merkez Teşkilatı; Dernek Başkanı , Başkan Yardımcıları, Birim Sorumlu Başkanları, Birim Sorumluları, komisyon, alt komisyon başkanları ve bunların birimlerinde görevlendirilen üye ve personelden oluşur. Bu teşkilat içinden başkanın önerileri doğrultusunda seçilen birimlerden oluşan yapıya İcra Kurulu denir. İcra Kurulu, Yönetim Kurulunun yürütme organıdır. Teşkilat Şeması (EK 1) yönetmelik sonuna eklenmiştir.

Yönetmelik No: 01

Tarih: 12/11/2005

Sayfa No: 3       

Dernek Başkanı:

Madde 7- Genel Kurul seçimlerinden sonra; Seçilmiş Yönetim Kurulu tarafından Dernek Başkanının öncelikle seçimi yapılır. Dernek Başkanı  aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanıdır.

Madde 8-  Dernek başkanı derneği ve dernek yönetim kurulunun tüzel kişiliğini temsil eder. Yetkilerini ve sorumluluklarını kanunlar, dernek tüzüğü , yönetmeliklerden alır. Dernek teşkilatını aldığı yetkiler doğrultusunda sevk ve idare eder.

Dernek Başkanının görev ve yetkileri :Madde 9- Derneğin tüzel kişiliğini temsil eder. Genel kurul sonrası ilk toplanan yönetim kurulunda  öncelikle seçilir. Seçim sonucu belirlenen Dernek Başkanı yönetim kurulunun seçeceği Dernek Başkan Yardımcıları, Birim Başkanlarını önerir. Yönetim Kurulu önerilen isimlerin seçimini yapar ve onaylar.

Madde 10- Yönetim Kurulu ve İcra Kuruluna başkanlık yapar. Başkanın bulunmadığı toplantılarda dernek başkanının belirlediği bir başkan yardımcısı başkana vekalet eder.

Madde 11-  Birim sorumlularını ,Ar-Ge birimlerinin proje sorumlularını, komisyon ve alt komisyon başkanlarını ilgili Dernek Başkan Yardımcısı ve İlgili Birim başkanının önerilerini dikkate alarak kendi seçer ve görevlendirme yapar.

Madde 12- Başkan Yardımcılarının görev alanını ve başkan yardımcılarına bağlı birimleri belirler. Başkan yardımcılarının ve Birim başkanlarının görev yerlerini ,görev sahalarını değiştirebilir. Talimatlarla tüm merkez teşkilatını sevk ve idare edebilir.

Madde 13- Yönetim Kurulu toplantılarının toplantı gün ve saatini belirler. Toplantı gündemini önceden belirler.Yönetim Kurulu toplantıları Dernek başkanın belirlediği gündeme göre toplanır.

Madde 14- Üyeler, Şubeler, iktisadi işletmeler ve Dernek Eklentileri hakkında işlem,inceleme ve soruşturma açmak üzere Dernek Disiplin Kurulu ve Denetleme Kurulunu görevlendirebilir.

Madde 15- Şube kurulmasına yönetim kurulu tarafından karar verilmesi halinde. Şube Başkanı ve şube geçici yönetim kurulunda yer alacak isimleri belirler. Şube geçici yönetim kurulu tarafından belirlenen, şube geçici disiplin kurulu ve şube geçici danışma kurulu üyelerini inceler, bu kuruldaki üyeleri değiştirebilir ve uygun görürse onaylar.

Madde 16- Şube Yönetim Kurulunun değiştirilmesi yada şubenin fesih edilmesini Dernek Yönetim kuruluna önerebilir. Dernek Yönetim Kurulu karar alana kadar şubeni faliyetlerini durdurabilir.

Madde 17- Dernek eklentileri,iktisadi işletmeler, lokaller ile şube eklentileri ve lokallerinin açılması için onay verebilir. Lokallerde çalışacak kişileri ve sayısını tespit eder.

Madde 18- Dernek merkez teşkilatı ve şubelerde çalıştırılacak personel alınması,iktisadi işletmeler,dernek eklentilerine personel alınması,görevlendirmelerini yapması ve sayısının belirlenmesi ve görevine son verilmesi ile ilgili her türlü tasarrufa sahiptir.

 

 Yönetmelik No: 01Tarih: 12/11/2005Sayfa No: 4  

Madde 19- Dernek işlerinin yürütülmesi için dernek üyelerine ve personeline her türlü görevlendirme ve yetkilendirme yapabilir. Dernek işlerinin yürütülmesi için ilgili birimlere genelgelerle yetkilerini devredebilir.

   

Madde 20- Dernek Genel Kurulu veya Dernek Olağanüstü Genel Kurulunda yapılacak kurul seçimleri için, Yönetim Kurulu adına, seçimler için Asil ve Yedek Yönetim Kurulu ,Asil ve Yedek Disiplin Kurulu ve Asil ve Yedek Denetleme Kurulu aday listesini tek başına hazırlamaya yetkilidir. Genel Kurul seçimleri için hazırladığı aday listeleri Dernek Genel Kurulunda Yönetim Kurulu ve Diğer Kurulları temsilen hazırlanmış Kurullar Aday Listesi olarak oylanır.

Başkan Yardımcıları :

Madde 21- Başkanın önerileri doğrultusunda ve yönetim kurulunun onayıyla başkan yardımcılıkları ve sayısı belirlenir. Başkan Yardımcıları aynı zamanda Yönetim Kurulu başkan yardımcılarıdır. Dernek başkanı , başkan yardımcılarından birini, kendinin olmadığı ve mazeretinin olduğu durumlarda kendi yerine dernek ve yönetim kuruluna vekaleten başkan olarak görevlendirebilir.

Madde 22- Başkan Yardımcısı, yetki alanı çerçevesinde kendine bağlı birimlerin idaresi ve koordinasyonundan yönetim kurulu ve dernek başkanına karşı sorumludur. Başkan yardımcısının istifa etmesi yada dernek başkanının isteği ve onayı alınarak yönetim kurulunun salt çoğunluk kararıyla görevden alınması halinde, dernek başkanının önerdiği isim veya isimler doğrultusunda yönetim kurulunca başka biri seçilir. Başkan Yardımcılarının ve ilgili birim başkanlarının yetki sınırları yönetim kurulu kararları ve Dernek başkanının genelge ve yönergeleri ile belirlenir. Başkan yardımcılarına bağlı birimler ve başkan yardımcılarının yetkileri dernek başkanı tarafından uygun görüldüğü zaman değiştirilebilir.

Madde 23- Başkan Yardımcılıklarının sayısı ve başkan yardımcılıklarına bağlı birimler yönetim kurulu kararıyla aşağıdaki şekilde belirlenmiştir,

a-                       Başkan Yardımcısı: Teşkilatlanma ve Hukuk İşleri Birim Başkanlıkları ve bu birimlere bağlı birim,komisyon ve oluşumlardan sorumlu başkan yardımcılığı

b-                       Başkan Yardımcısı: Araştırma Geliştirme Merkezi (AR-GE) , Çalışma(İhtisas) Birimleri ve bu oluşumlara bağlı faliyet gösteren birimler,komisyonlar ve alt komisyonlardan sorumlu başkan yardımcılığı.

c-                       Başkan Yardımcısı: İdari İşler ve Mali İşler(Saymanlık) den sorumlu başkan yardımcılığı

Birim Başkanlıkları:

Madde 24- Tüzük ve Yönetim Kurulu kararları çerçevesinde birimler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.Birim başkanlarının yetkileri ve yetki sınırları yönetim kurulu kararları ve dernek başkanının genelgeleri ile belirlenir. Gerek görülmesi halinde birim başkanlarının yetkileri ve yetki sınırları yönetim kurulu kararı ve dernek başkanının genelge ve yönergeleri ile değiştirilebilir. Dernek başkanı, birim başkanını gerek görmesi halinde görevden alabilir veya görev yerini değiştirebilir. Dernek başkanının önerdiği kişi veya kişiler arasından yönetim kurulu yeni birim başkanını tayin eder.

Yönetmelik No: 01 Tarih: 12/11/2005 Sayfa No: 5

a-     Teşkilatlanma Birim Başkanlığı

b-     Hukuk İşleri Birim Başkanlığı

c-     Araştırma ve Geliştirme Merkezi Birim Başkanlığı

d-     Çalışma (ihtisas) Birim Başkanlığı

e-     İdari İşler Birim Başkanlığı

f-      Mali İşler(saymanlık) Birim Başkanlığı

g-     Basın Yayın ve Halkla İlişkiler  Teşkilatlanma Birim Başkanlığı:                                                                                                                                                             

Madde 25-Teşkilatlanma birim başkanlığı ; Derneğe üye kaydının yapılması, üyelerle ilişkilerin sağlanması, üyelerin dernek faliyetlerine etkin katılması için yapılaması gerekli çalışmaları yürütür. Bu çalışmaları yaparken normal teşkilatlanma çalışmaları haricinde üç ayrı komisyonla teşkilatlanma çalışmalarını sürdürür. Bu komisyonlar;

a-     Kadınlar (Hanımlar) Komisyonu: Yetki sınırları ve işlevi ilgili birim başkanı ve sorumlu dernek başkan yardımcısı tarafından beraberce  belirlenecektir.

b-     Gençlik Komisyonu : Yetki sınırları ve işlevi ilgili birim başkanı ve sorumlu dernek başkan yardımcısı tarafından beraberce  belirlenecektir.

c-     Şubeler Komisyonu : Şubelerdeki teşkilatlanma çalışmalarını sevk,kontrol ve idare eder.

Madde 26- Teşkilatlanma Birim Başkanlığına bağlı Kadınlar,gençlik ve şubeler komisyonları normal teşkilatlanma birimi faliyetlerinin yanı sıra kendi özelliklerine uygun teşkilatlanma ve diğer dernek organizasyonlarını da gerçekleştirebilir.

 

Hukuk İşleri Birim Başkanlığı:

Madde 27- Hukuk İşleri Başkanlığı; Derneğin hukuki tüm işlerini takip etmek üzere çalışma gösterir. Hukuk Birim Başkanının başkanlığında, Dernek üyesi olan tüm avukatlardan oluşan bir komisyon kurularak hukuki işlerle ilgili yapılan çalışmalara destek oluşturulur.

Araştırma ve Geliştirme Merkezi Birim Başkanlığı:

Madde 28- Araştırma ve Geliştirme Birim Başkanlığı; Derneğin yönetim kurulunda onaylanan projelerin bir proje sorumlusu nezaretinde, birimlerinden birinde proje üretilmesi ve üretilen projelerle birlikte bir rapor düzenleyerek yönetim kuruluna sunulması görevini yerine getirir. Kendisine bağlı ana birimler aşağıdaki gibidir;

a-     Toplum ve Siyaset Birimi: Milli ve manevi değerlere dayalı, tamamen milli ve bizim insanımızın sorunlarını çözmeye yönelik toplumsal ve siyasi projeler üretir. Toplumsal meselelere derneğin genel ilkeleri çerçevesinde yaklaşır ve projeler üretir.

b-     Ekonomi Birimi: Ülkemizin küreselleşen dünya düzeni içinde varlığını ve etkinliğini geliştirecek, güçlü bir ekonomik yapıya sahip bir ülke olması için gerekli olan proje çalışmalarını yapar.    Yönetmelik No: 01Tarih: 12/11/2005Sayfa No: 6

c-     Dış Siyaset (Politika) Birimi: Ülkemizin asyadan avrupaya bir köprü olabileceği bilinciyle hareket eden milli dış siyaset belgeleri hazırlar. Günümüz ve gelecekle ilgili dış politikaları geliştirici çalışmalar yapar. Proje Sorumlusu(Proje Başkanı) :

Madde 29-  Araştırma ve Geliştirme Birim Başkanı bağlı olduğu Dernek Başkan Yardımcısı ile birlikte, dernek yönetim kurulunun belirlediği proje konusuna uygun bir Proje sorumlusu tayin eder ve dernek başkanının onayına sunar. Dernek Başkanı onaylayınca proje sorumlu görevine başlar.

Madde 30- Proje sorumlusu tarafından oluşturan komisyonda hazırlanan proje, Araştırma ve Geliştirme Merkezi  Birim Başkanının proje ile ilgili bir rapor yazması  ile proje tamamlanmış olur. Rapor ve proje dosyası onaylanıp yayınlanmak üzere yönetim kuruluna gönderilir.

Madde 31- Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanı ve bağlı olduğu Dernek Başkan Yardımcılığı gerekli gördüğü durumlarda proje başkanını (sorumlusu) değiştirebilir veya projeyi yönetim kurulu karar verene kadar durdurabilir.

Madde 32- Proje Sorumlusu, proje ile ilgili olarak bir proje komisyonu oluşturur. Proje Sorumlusu oluşturulan bu komisyonda görev almak isteyen dernek üyelerini görevlendirebileceği gibi dernek dışından bu proje konusunda uzman kişileri de görevlendirebilir. Proje başkanı, proje çalışmaları tamamlanıp bitince, projeyi Araştırma ve Geliştirme Merkezi Birim Başkanlığına sunar. Böylelikle proje komisyonu görevini tamamlanmış olur.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler

Madde 33- Basın Yayın Halkla İlişkiler Birimi direkt Yönetim Kurulu Başkanına bağlı olarak çalışır ve sekreteryası görevini yürütür. Derneğin basın bültenini hazırlar. Basın, yayın ve medya kuruluşları ile irtibatı ve iletişimi sağlar. Dernek adına yapılacak açıklamaları hazırlar ve yayınlar. Halkla ilişkilerin hizmetlerinin düzenlenmesini ve yürütülmesini sağlar. Dernek adına enformasyon hizmetlerini yürütür. Yetki sınırları Dernek başkanı tarafından hazırlanan genelgelerle artırılabilir veya azaltılabilir. Faliyetlerini icra ederken derneğin ihtisas komisyonları ve alt komisyonlarından yararlanabilir.

 Çalışma (İhtisas) Birimleri Başkanlığı:

Madde 34- Çalışma (ihtisas) Birimleri Başkanlığı; Toplumun tüm kesimlerine ulaşmak, iletişim sağlamak, toplum kesimleri ile sıcak ilişkiler sağlamak, kamu ve sivil toplum kuruşları ile(kurum,kuruluş,dernek,vakıf,çeşitli odalar vs.) ortak etkinlikler ve organizasyonlar düzenlemek ve derneği toplumun tüm kesimine tanıtıcı siyasi ,ekonomik ,kültürel ve sosyal çalışmalarda bulunmak üzere kurulmuştur. Bu çalışmaları sağlamak için ana çalışma birimlerine bağlı komisyon ve alt komisyonlar oluşturabilir ve oluşan komisyon ve alt komisyonlara komisyon başkanı tayin edebilir. Ana birimleri şöyledir;

a-     İş Dünyası Birimi

b-     Eğitim ve Kültür Birimi

c-     Sağlık ve Çevre Birimi

d-     İller Birimi  

Yönetmelik No: 01Tarih: 12/11/2005Sayfa No: 7  

Madde 35- Yönetim Kurulunda Çalışma (ihtisas) birimlerine  bağlı birim, komisyon veya alt komisyon kurulması yönünde bir karar alınması halinde, Çalışma (ihtisas) Birimleri Başkanı bağlı olduğu Dernek Başkan Yardımcısı ile beraber birim sorumluları, komisyon ve alt komisyon başkanlarını belirler. Dernek Başkanının komisyon başkanlarını onaylaması ile bu yapılar çalışmalarına başlar.

İş Dünyası Birimi:

Madde 36-  İş Dünyası Birimi; İş dünyasındaki meslek grupları  ile temas ve işbirliği halindedir. İş adamları ile sıcak ilişkiler geliştirir. Grubun, işadamları ve iş dünyası ile tanışmasını ve kaynaşmasını temin eder. Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve İşadamı Dernekleri ile yakın ilişki içindedir. Derneğimiz bünyesinde yer alan işadamlarınızın, etkin bir şekilde iş dünyası ile yakın ilişki içine girmesi için çalışmalar yapar. İş Dünyamız ile ilgili olarak Araştırma ve Geliştirme Merkezinde yapılan projelerin tanıtımını sağlar ve uygulanması için etkin kulis çalışmaları yürütür. Ticaret hayatında etkin olan kurumlarla,kuruluşlarla, siyasi olarak etkin parti, dernek ve vakıflar iletişim haline girer ve derneğin etkinliğini artırır.

 Eğitim ve Kültür Birimi:

Madde 37- Eğitim ve Kültür Birimi; Okullar, öğretmenler ve eğitim alanındaki çalışanlar ile sıcak temas ve ilişkiler kurar. Kültürel amaçlı oluşumlar  ve çalışmalara katkı sağlayabilir veya katılabilir. Eğitim Kurumlarının daha etkin ve verimli eğitim vermeleri için gerekli olan her türlü destek ve katkıyı sağlar. Ülkemizin sahip olduğu kültürel ve milli değerlerin korunması, geliştirilmesi ve küresel olarak insanlar üzerinde  iyi bir örnek oluşturması için hazırlanacak projelerin oluşturulması ve uygulama sahası bulması için gerekli ortamı hazırlar. Eğitimi Desteklemek amacıyla oluşturulacak özel eğitim kurumları, özel dershaneler ve özel kurslar açılması için dernek üyeleri arasında ticari organizasyonlar ve oluşumlar meydana getirir. Kültürel ve eğitime yönelik çalışmalar içinde bulunan derneğimizi tanıtır. Derneğimizin eğitim ve kültürel amaçlı  televizyon ve radyo programları ile çeşitli sergi, konferans,müzik ve eğlence amaçlı organizasyon ve programlar yaparak bunları dernek için gelir sağlayıcı çalışmalara dönüştürebilir.

Sağlık ve Çevre Birimi:

Madde 38-  Sağlık ve Çevre Birimi; Sağlık kuruluşları, doktorlar, hemşireler ve sağlık çalışanları sıcak ve yakın ilişkiler kurar.Ülkemizi tehdit eden çevre sorunları ile ilgilenir ve çözümüne yönelik çalışmalar yapar.Çevre sorunları ile ilgili derneğin proje gruplarında üretilen projelerin uygulanması yönünde çalışmalar yapar. Çevre kuruluşları ile yakın ilişki içindedir. Sağlık alanında hastalıkların önlenmesi ve koruyucu hekimlik çalışmaları için kampanyalar oluşturur. Ülke çapında oluşturulan sağlık kampanya çalışmalarına aktif destek sağlar. Çevrenin korunması ve sağlıklı çevre oluşturulması ile ilgili grup tarafından  hazırlanan projelere aktif destek sağlar. Arama , kurtarma, ilkyardım ve depremden korunma ve hazırlıklı olma amaçlı çalışmalar için ekipler oluşturur. Bu amaçla yapılan diğer kuruluş ve sivil toplum kuruluşu çalışmalarına katılabilir yada bu kuruluşları bir çatı altında organize edebilir. Dernek üyelerinin sağlık alanında faliyet gösterecek olan özel poliklinik,tıp merkezi ve hastanelerin kurulması ve işletilmesi için çalışmalar yürütür.

Yönetmelik No: 01

Tarih: 12/11/2005

Sayfa No: 8

İller Birimi:

Madde 39- İller birimi; Derneğin değişik illerde bulunan üyeler arasında irtibatını artırır. Şubeler ve genel merkez arasında köprü oluşturur. Farklı illerdeki üyelerin birbirini tanımasını ve kaynaşmasını sağlar. Şubeler ve illerdeki yerel meseleler ve sorunlarla ilgili projeler hazırlar. Yerel sorunların duyurulmasını ve çözüm yolları üretilmesini sağlayıcı çalışmalar yapar. Yerel bölgelere ve yerel konulara göre komisyon ve alt komisyonlar kurabilir. Bu komisyon ve alt komisyonların başkanlarını çalışma (ihtisas) birimleri birim başkanı  ilgili dernek başkan yardımcısının görüşünü ve onayını alarak tayin eder. Gerektiğinde görevden alabilir veya komisyon ve alt komisyonları kaldırabilir.

İdari İşler Birim Başkanlığı:

Madde 40- İdari İşler Birimi; Dernek binaları, dernek eklentileri, iktisadi işletmeler ve bunların personellerinin sevk ve idaresini yapar. Derneğe gelen giden evrakın kaydını ve kontrolünü yapar. Dernek resmi yazışmalarını ve işlemlerini hazırlar ve takip eder. Web sayfasının kontrolünü  ve denetimini yapar.Dernek Başkanının talimat ,yazışma ve taleplerini yerine getirir. Yönetmelik, genelge ve yönergelerin ilgili birimlere ulaştırılmasını ve dağıtılmasını sağlar. Yetkileri dernek başkanını tarafından hazırlanan genelgeler ile artırılabilir veya eksiltilebilir.

Madde 41- Dernek bina ve eklentilerinin tahsisi, kiralanması ,satılması ve satın alınması işlerinin takibini yapar. Dernek için satın alınacak veya kiralanacak malzeme ve ekipmanı mali işler biriminin onayı ve desteği ile gerçekleştirir.Personel alımı, çıkarılması ve idare edilmesi işlerini  yapar. Dernek başkanından aldığı yetki ile dernek eklentileri ve iktisadi işletmelerin işletilmesi, personel alınması ve çıkarılması ile ilgili tüm iş ve işlemleri yapmakla yetkilidir.

 

Mali İşler Birim Başkanlığı

Madde 42- Mali İşler Birimi;  Derneğin mali  işlerinin takibini yapar. Aidat ve bağışları toplar. Vergi Dairesi ile olan işlemleri yapar. Bankalardan para yatırma ve çekme gibi bankacılık işlemlerinin tümüne yetkilidir.Yetki sınırları Dernek Başkanı tarafından hazırlanan genelgelerle artırılabilir veya eksiltilebilir.

Madde 43- Derneğin tüm gelir ve gider işlemlerini yapar. Dernek adına yapılan ödeme ve alıntılardan sorumludur. Dernek başkanın izniyle aidatları toplamak için şahıslara görevlendirmeler yapabilir.Aidatların toplanmasını organize eder. Alındı belgesi ve makbuzların kayıtlarını tutar. Genel giderler (elektrik ,su, kira , ihtiyaç malzemeleri, vs..) ödemelerini yapar. Dernek için alınacak malzemelerin ödemesini , tüm alım satım işlerinin finansmanı, gelir ve giderler işlemlerini yapmaya yetkilidir. Bu işlemleri idari işlerle koordineli gerçekleştirir.

Yönetmelik No: 01

Tarih: 12/11/2005

Sayfa No: 9

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yönetim Kurulu, İcra Kurulu, Disiplin Kurulu ve Denetleme Kurulu

Yönetim Kurulu

Madde 44- Dernek Yönetim Kurulu; Tüzükte belirtilen şekil ve sayıda kişiden oluşur. Yetkileri tüzükle belirlenmiştir. Belirlenmiş yetkileri çerçevesinde kararlar alır. Kararların uygulanması için İcra Kuruluna sorumluluk ve yetki verir. Derneğin karar alma organıdır. Yönetim Kurulu yeni birim başkanlıkları oluşturmak için karar alabilir.Dernek başkanının önerileri doğrultusunda yeni birim başkanını onar. Yeni birim başkanının yetkileri yönetim kurulu kararları ve dernek başkanının genelgeleri ile belirlenir.

Madde 45- Genel kurul  sonrası Yönetim Kurulu Başkanını (Dernek Başkanı) seçer. Seçilen Yönetim Kurulu Başkanının önerileri doğrultusunda Dernek Başkan Yardımcıları, İcra Kurulunu oluşturacak birim başkanlarını ve tüzükte belirtilen diğer birim başkanlarını belirler ve onaylar. Derneğin genel kurulunun yapılacağı gün, yer ve saati belirler. Genel Kurulun yapılamasını organize eder. Dernek üyeleri yönetim kurulu başkanının izniyle toplantıyı izleyebilir. Yönetim kurulu başkanının talep etmesiyle , izleyici olarak katılan üye görüş belirtebilir fakat oy kullanamaz.

İcra Kurulu:

Madde 46 Derneğin Yürütme organıdır. Yönetim Kurulunda alınan kararları uygular. Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. Yönetim Kurulu Başkanının başkanlığında yada ona vekalet eden başkan yardımcısının başkanlığında toplanır. Toplanmak için yeter sayıya gerek yoktur. Dernek Başkanının istediği gün ve saatte toplanır. Derneğin idaresi için kararlar alır ve uygular. Derneğin yürütme organıdır. Yönetim Kurulu Başkanı icra kurulunu oluşturan birim başkanlarını her zaman  görevden alabilir ve değiştirebilir yada görevlendirme yerlerini değiştirebilir. Dernek Başkanı birim başkanlarının yetki ve görev sınırlarını yayınladığı genelgelerle artırabilir veya azaltabilir.

Madde 47-İcra Kurulu; Dernek Başkanı, Dernek Başkan Yardımcıları, Teşkilatlanma Birim Başkanı, Hukuk İşleri Birim Başkanı, Araştırma ve Geliştirme Merkezi Birim Başkanı, Çalışma (İhtisas) Birimleri Başkanı, İdari İşler Birim Başkanı , Mali İşler Birim Başkanı ve Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birim Başkanından oluşur. Tüzükte öngörülen Siyasi İşler Birim Başkanlığı Yönetim Kurulunun karar alması ile aktif bir birim haline getirilebilir.

 Disiplin Kurulu:

Madde 48- Dernek tüzüğünde belirtilen yetki ve kişi sayısına göre görevini yürütür. Dernek işlerinin disiplin içinde, alınan kararlar ve verilen talimatlara uygun bir şekilde yürütülmesinde sorun çıkması durumunda yönetim kurulu yada Dernek başkanının istemi ve talebi doğrultusunda toplanır. Kararlarını, kurulun toplantıya iştirak eden üyelerinin salt çoğunluğu ile alır ve yönetim kuruluna sunar. Yönetim Kurulu bu kararı inceler ve kararı onaylayarak yürürlüğe girmesi sağlar. Dernekten üyelerin ihracı yönünde karar alınmış ve yönetim kurulu tarafından onaylanmışsa genel kurulda  karar ile ilgili olarak nihai şekil  verilir.

Yönetmelik No: 01

Tarih: 12/11/2005

Sayfa No: 10

Madde 49- Genel Kurulda onaylanmış üyelerden oluşan yeni Disiplin Kurulu genel kuruldan sonra 1 ay içinde Yönetim Kurulu Başkanının belirlediği tarih, yer ve saatte toplantısını yapar. Kendi içinde Disiplin Kurulu Başkanı ve Disiplin Kurulu Başkan Yardımcısını seçer. Kararlar toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Disiplin Kurulu Başkanının mazereti olması durumunda Disiplin Kurulu Başkan Yardımcısının başkanlığında toplanır. Toplantılarını yönetim kurulundan yada dernek başkanından talep gelmesi halinde gerçekleştirir. Düzenli toplanması mecburi değildir.

 Denetleme Kurulu:

Madde 50- Derneğin tüm organ,kurul,birim,şube ve dernek eklentilerinin denetiminden sorumludur. Yönetim kurulunun veya dernek başkanının talep etmesi halinde yada denetleme kurulunun verdiği kurul kararları çerçevesinde uygun gördüğü her zaman bu yapıları denetleyebilir. Denetim yaparken önceden haber vermek gibi bir zorunluluğu yoktur.

Madde 51- Denetleme Kurulu yönetim kurulu ve genel kurula karşı sorumludur. Denetleme Kurulu gerçekleştirdiği denetim sonucu bir rapor hazırlar ve gereğinin yapılaması için yönetim kuruluna sunar. Genel Kurul sırasında dönem içerisinde yapmış olduğu çalışmalarla ilgili olarak bir çalışma raporu hazırlar ve genel kurulun onayına sunar.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Şube  ,şube birimleri, teşkilat yapıları  ve çalışma esasları

Şube ve Teşkilat Yapısı :

Madde 52- Şube; Şubelerin nasıl kurulacağı dernek tüzüğünde belirtilmiştir. Şubeler, merkez teşkilat yapısının ve dernek genel merkezinin  küçük bir modelidir. Bu nedenle; dernek genel merkezi için dernekler kanunu, köprü grubu derneği tüzüğü, dernekler yönetmeliği, köprü grubu derneği yönetmelikleri ve yönetim kurulu kararları ile belirlenen esaslar şubeler içinde geçerlidir.

Madde 53- Şubelerin organları, kurulları ve kaç kişiden oluşacağı köprü grubu derneği tüzüğü,derneklerle ilgili kanun ve yönetmelikle belirlenmiştir. Şubelerin mal varlığının tamamı  dernek genel merkezine aittir ve dernek genel merkezinin her türlü tasarruf yetkisi vardır.

Madde 54- Şubeler bağımsız olarak dernek eklentileri,lokal ve ticari işletme açamaz. Bu tür yerleri Dernek Genel Merkezi açar ve şubelere tahsis edebilir. Şubeler bağımsız olarak ticari faliyet yapamaz. Şubelerin bulunduğu alanda bir ticari faliyet yapılacaksa bu faliyeti  dernek genel merkezi yapar ve işletmeyi dernek genel merkezi işletir.Şubelere, bu işletmelerde dernek genel merkezi tarafından görevler verilebilir

Yönetmelik No: 01

Tarih: 12/11/2005

Sayfa No: 11

Şube Birimleri:

Madde 55- Şube birimleri; Şube Genel Kurulu, Şube Yönetim Kurulu, Şube İcra Kurulu, Şube Disiplin Kurulu ve Şube Denetleme Kuruludur. Bu birimler Dernek Genel Merkezi için kanun,tüzük, yönetmelik ve dernek genel başkanının hazırladığı genelgelerle belirlenmiş esaslara göre çalışırlar.

Şube Genel Kurulu:

Madde 56-  Şube Genel Kurulu; Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle belirlenen esaslara göre Köprü Grubu Derneği Genel Kurulundan en az iki ay önce sonuçlandırılmalıdır. Şube genel kurulunda da aynı seçim ve oylama usulleri uygulanır.

Şube Yönetim Kurulu:

Madde 57- Şube Yönetim Kurulu; dernek tüzüğünde belirlenen sayıda, 5 asil ve 5 yedek üyeden oluşur. Şube yönetim kurulu dernek tüzüğünde belirtilen esaslar gereği olarak Köprü Grubu Derneği Genel Kurulunda Şubeyi temsilen oy kullanma hakkına sahiptir. Şube Yönetim Kurulu şubenin karar organıdır.

Madde 58- Şube yönetim kurulu şubeyi yönetir. Yönetirken genel merkez yönetim kurulu için belirlenmiş esaslar çerçevesinde yönetir. Şube yönetim kurulunun fesih edilebilme veya şubeyi kapatma yetkisi Köprü Grubu Derneği Yönetim Kuruluna verilmiştir.

 

Şube İcra Kurulu:

Madde 59- Şube İcra Kurulu; Şube Yönetim Kurulu başkanının önerdiği isimler doğrultusunda şube yönetim kurulunun belirlediği Şube İcra Kurulu şubenin yürütme kuruludur. Başkan , şube yönetim kurulunun belirlediği sayıda başkan yardımcısı ve birim başkanlarından oluşur. Şube başkan yardımcılarını ve birim sorumlularının sayısını ve hangi birimlerin aktif faliyette olacağını belirleme yetkisi şube yönetim kuruluna aittir.

Şube Disiplin Kurulu:

Madde 60- Şube Disiplin Kurulu;  Dernek tüzüğünde belirlenen sayıda üyeden oluşur. Derneğin merkezindeki disiplin kurulu ile aynı esas ve görevlerle şubenin disiplin ile ilgili işlemlerini gerçekleştirir.

Şube Denetleme Kurulu:

Madde 61- Şube Denetleme Kurulu; Tüzükte belirlenen sayıda kişiden oluşur. Görevi genel merkez denetleme kurulu ile aynıdır. Görev alanı ilgili şube ile sınırlıdır.

Yönetmelik No: 01

Tarih: 12/11/2005

Sayfa No: 12

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Dernek Eklentileri , İktisadi İşletmeler ve İştirakler

Madde 62- Dernek Eklentileri; Dernek çalışmalarında kolaylık sağlaması, dernek üyelerinin bir araya gelmesi ve dernek adına çeşitli sosyal ve kültürel amaçlı çalışmalar yapılabilmesi amacıyla dernek kullanımına tahsis edilmiş olan lokal, sosyal tesis, spor tesisleri ve kültür merkezi gibi  oluşumlardır.

Madde 63- İktisadi İşletmeler ve iştirakler; Derneğe gelir sağlamak amacıyla açılan ve işletilen ticari işletmeler, menkul ve gayrimenkul yatırımları ve ortaklıkları, iştiraklerden oluşan ticari amaçlı yatırımlar.

Madde 63- Bu tür ticari işletmeler ve dernek eklentileri, Dernek genel merkez teşkilatında yer alan idari işler birim başkanlığınca dernek başkanı adına yönetilir. Dernek başkanı tüm dernek birimlerinden sorumlu olmasının yanı sıra , ticari işletmeler ve dernek eklentilerinin de amiri ve sorumlusu konumundadır.Dernek eklentileri kanunlar, köprü derneği tüzüğü , dernekler yönetmeliği ve köprü grubu derneği yönetmeliklerinin hükümlerince yönetilir.

Sorumlu Müdür:

Madde 64- Derneğe ait ticari işletmenin ve dernek eklentilerinin yada tesisin, bir tesis veya işletme Sorumlu Müdürü vardır. İdari işler Birim Başkanlığına bağlı olarak  normalde görevini sürdürür. Tesis müdürünün idari olarak kime bağlı olabileceğine veya hangi birim tarafından sevk ve idare edilebileceğine Dernek Başkanı karar verir ve yetkilendirme yapar.

Madde 65- Tüm dernek birimlerinde ve Dernek Eklentilerinde Alkollü içki içilmesi ve satılması yasaktır. Tütün ve tütün mamüllerinin içilmesi sınırlandırılmıştır ve dernek tarafından  belirlenmiş  yerlerde sigara içilebilir.

 

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Madde 66- Bu yönetmelik yönetim kurulunda karara bağlanıp imzalandıktan sonra yürürlüğe girer ve ilk genel kurulda onaya sunulur.

Madde 67- Dernek Yönetim Kurulu ve Dernek İcra Kurulu bu yönetmeliğin amir hükümlerini uygulamak ve uygulatmakla yükümlüdür.

Yönetmelik No: 01

Tarih: 12/11/2005

Sayfa No: 13      

 

 EK 1-  

YÖNETİM KURULU

BAŞKAN    

DENETLEME KURULU

DİSİPLİN KURULU

DANIŞMA KURULU

BASIN YAYIN-HALKLA İLİŞK.

BİLGİ-İŞLEM

İLETİŞİM

BAŞKAN YARD.

BAŞKAN YARD.

AR-GE

İHTİSAS BİRİMLERİ

HUKUK İŞLERİ

Toplum ve Siyaset

Ekonomi Grubu

Dış Politika Grubu

İş Dünyası Birimi

Eğitim ve Kültür Birimi

Sağlık ve Çevre Birimi

İller Birimi

BAŞKAN YARD.

İDARİ İŞLER

MALİ İŞLER

TEŞKİLATLANMA

Şubeler

Gençlik Kolları

Kadın Kolları

Tanıtım ve Etkinlikler  Komisyonu Komisyonu

Cevapla