Anasayfa » Hakkımızda » Tüzüğümüz » Tüzüğümüz

Tüzüğümüz

KÖPRÜ GRUBU DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

I.BÖLÜM – KURULUŞ HÜKÜMLERİ VE TANIMLAR
MADDE 1: DERNEĞİN ADI
Derneğin adı, KÖPRÜ GRUBU DERNEĞİ’dir.
MADDE 2: DERNEĞİN GENEL MERKEZİ
Derneğin merkezi İstanbul il merkezi sınırları içerisindedir. Derneğin Adresi: …………………………………………………………..  Yönetim Kurulu kararı ile İstanbul içinde Derneğin genel merkez adresi değiştirilebilir.
MADDE 3: TANIMLAR
Aşağıdaki terimler, sözcükler ve kısaltmalar, bu Tüzüğün uygulanmasında karşılıklarındaki anlamları taşırlar:
Dernek: KÖPRÜ GRUBU DERNEĞİ
Tüzük: KÖPRÜ GRUBU DERNEĞİ’NİN Ana Tüzüğü;
Merkez: Madde 2’de belirtilen dernek merkezi;
İkametgah: Madde2’de belirtilen dernek merkez adresi;
Dernek Başkanı: KÖPRÜ GRUBU DERNEĞİ’nin Yönetim Kurulu Başkanı,
MADDE 4: DERNEĞİN AMACI
Bilgiye dayalı düşünce sistemiyle ülke meselelerinin çözümüne yönelik alternatif çözüm önerileri geliştirmek, toplumsal faydayı hedefleyen bu fikir ve projeleri rasyonel yollarla topluma duyurmak ve daha iyi yaşanabilir bir Türkiye’nin oluşmasına katkı sağlamak, Çalışkanlığı, düşünmeyi ve üretmeyi, ürettiğini topluma sunmayı kendi geleceği için vazgeçilmez gören, ortak bir akılla-ortak hedeflere koşan, mili ve manevi reflekslere, etik değerlere sahip, nitelikli, çağdaş, girişimci, yenilikçi, birleştirici yepyeni bir gençlik anlayışını “Güçü ve Lider Ülke Türkiye” ideali için kitlesel bir harekete dönüştürerek öncü bir sivil toplum örgütü olmak, Medeniyetler kurmuş bir tarihin mirasçıları olarak, mevcut dünya sisteminin adil ve insani olmayan medeniyet anlayışının iflas ettiğinin sözcülüğünü yaparak, kendi siyasi ve fikri dünyamızın dinamiklerinden beslenen Alternatif bir Medeniyet Projesini  hem bu coğrafya, hem de tüm insanlık için ortaya koymak ve böylece ülkemizi de içine alacak şekilde geniş bir coğrafyanın bağımsızlığını ve tüm değerler manzumesini tehdit eden her türlü anlayışa karşı “birlikte hareket etme” idealini gerçekleştirmektir.
MADDE 5: DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ
Dernek, Tüzüğün 4. maddesinde yazılı olan hedefleri gerçekleştirmek için her türlü faaliyette bulunmak maksadı ile;
1. Üyelerin tanışmasını, dayanışmasını, aralarında iletişim kurulmasını, bilgilendirilmesini sağlar2. Dostluk, güven, karşılıklı saygı ve sevgi anlayışının tesis edileceği bir Grubun bu yönde eğitilmesi, insana ve topluma olan saygının öncelikle tüm çalışma ve projelerde ön plana çıkarılmasını sağlar.3. Eleştiri ve yönetilme yaşının dolduğuna inanarak bir ekip ruhuyla Türkiye’nin ve Dünya’nın meseleleri üzerine bilimsel çalışmalar sunacak grup üyelerine gerekli desteği sağlar.4. Doğru ve kullanılabilir bilgi dolaşımını sağlayacak ve toplumu üretilen çözümler etrafında yönlendirecek altyapı çalışmalarını yapar, bilgilenmek ve toplumu bilgilendirecek kanalları rasyonel biçimde kullanır.5. Bir Grup sinerjisi oluşmasına katkı sağlayarak, toplumsal tabanlı geniş bir çevre oluşturma hareketini daha fazla işbirliği ve dayanışma temeline bağlı olarak oluşmasını temin eder,
6. Yeni üyelerin alınmasına çaba harcar,
7. Dernek içinde oluşturulacak komiteler ya da uzman kişiler aracılığı ile konferans, kongre, sempozyum, panel, gezi,  açık oturum, forum, fuar, sergi, kermes, konser, araştırma, inceleme, etüd, anket, seminer vb. toplantılar, her türlü bilimsel, eğitsel ve sosyal çalışmalar düzenler, amaç ve çalışma konuları ile ilgili tüm alanlarda plan ve proje yaptırır, ilgili konularda öneri ve dilekleri saptar,
8. Broşür, katalog, bülten, dergi, gazete ve kitaplar yayınlar, derneğin web sayfasını oluşturarak üyelerin ve toplumun hızlı ve güvenilir bilgi edinme süreçlerini destekler,
9. Üyelerinin bilgi ve deneyimlerinin artmasını sağlamak için sosyal faaliyetlerde bulunabilir yurt içi ve yurt dışında her türlü geziler düzenler ya da düzenletir,
10. Üyelerinin istirahati ve boş zamanlarını değerlendirebilmek amacıyla lokal açabilir,
11. Amaç ve hizmet konuları için gerekli taşınmaz mallar satın alır, kiralar ve satar, bu mallar üzerinde her türlü hakları koydurabilir, işletebilir ve her türlü inşaatı yaptırabilir,
12. Yardım Toplama Kanunu ile bu Ana Tüzük hükümlerinde belirtilen amaç ve hizmet konuları için vakıf ve yardım sandıkları kurabilir, koşullu ya da koşulsuz vasiyetleri kabul edebilir,
13. Yurt dışında Türkiye’nin iktisadi, sosyal, siyasi, kültürel yapısını tanıtıcı faaliyetlerde bulunur.
14.Amaçları doğrultusunda yurtdışı ve yurtiçi kurum ve kuruluşlarla işbirliği gerçekleştirebilir.
15.Amaç ve çalışmalarını gerçekleştirmek için yasalarda öngörülen diğer çalışmaları yapar.   MADDE 6: DERNEĞİN TEMEL İLKELERİBağımsızlıkMilli ve Manevi KalkınmaMaddi KalkınmaAdalet ve BarışSevgi ve HoşgörüBilimsellikŞeffaf ve Saydam Yönetim Anlayışı
MADDE 7: DERNEK KURUCULARI
Dernek kuruluş başvurusunu yapıp derneği kuran üyelerdir.Dernek  kurucu üyelerinin ad ve soyadları, meslek ve sanatları, ikametgahları ve uyrukları en arkada belirtilmiştir.
MADDE 8: DERNEK AMBLEMİ
Yönetim Kurulu tarafından dernek amblemi ektedir.  Dernek amblemi, Yönetim Kurulu’nun izni olmadan, üyeler dışında kimseye dağıtılamaz, satılamaz ve amaç dışı kullanılamaz.

II.BÖLÜM – ÜYELİK HÜKÜMLERİ
MADDE 9: ÜYELİK KOŞULLARI
Derneğe üye olabilmenin koşulları aşağıda gösterilmiştir.
9.1) 18 yaşını bitirmiş, medeni hakları kullanma rüştüne sahip, 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun belirlediği şartları taşıyan ve yönetim kurulunun uygun göreceği her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı derneğe üye olabilir.9.2) Dernek ödentilerini ödememe nedeni dışında diğer nedenlerle Dernek üyeliğinden sürekli olarak çıkarılmış olmamak ve Derneklere üye olmaktan yasaklanmamak,
9.3) Yüz kızartıcı herhangi bir suçtan dolayı hüküm giymemiş olmak,
9.4) Dernek üyeliğine giriş ödentisini ödemek.
MADDE 10: ÜYELİK TÜRLERİ
Derneğin üyelik türleri asil üyelik ve onursal üyelik olmak üzere iki türlüdür:
10.1) ASİL ÜYE: Dernek üyeliğinin gerektirdiği her türlü yükümlülükleri üstlenmiş ve üyelik sorumluluğu ile haklardan yararlanan üyedir. Üyenin hakları, gereken koşulları içermek kaydı ile her türlü göreve aday olmak ve oy kullanmak; yükümlülükleri ise özel ve genel toplantılara katılmak, ödentilerini zamanında ödemek, amaç ve hizmet konularına bağlı olarak gereken çabayı harcamak ve Derneğin toplum içindeki olumlu görüntüsünü sürdürmek ilkelerini içerir.10.2) ONURSAL ÜYELİK: Derneğe maddi ve manevi yardımları dokunanların, derneğin amaçlarına, ilkelerine ve hedeflerine sevgi besleyenlerin, dernek gayesine hizmet etmiş veya edeceğine inanılan kişiler ile yurt içinde ve dışında ilim, fikir veya sanat eserleri ile insanlığa fevkalade hizmetleri  olanların ve dernekte bulunmasından onur duyulacak kişilerin, Yönetim kurulunca onursal üyeliklerine karar verilebilir.
MADDE 11: ÜYELİK İŞLEMLERİ
Dernek üyeliği işlemleri aşağıda gösterilmiştir.
A.ASİL ÜYELİĞE GİRİŞ.
A.1) Dernek üyesi olmak isteyen adaylar, Derneğin Tüzük hükümlerini kabul ettiklerini, gerekli üyelik koşullarını içerdiklerini belirten “Üyelik Başvuru Formunu” doldurup, imzalayarak Dernek Yönetim Kurulu Başkanlığına sunarlar,
A.2) Dernek Yönetim Kurulu üyelik için yapılan müracaatı alındığı tarihi izleyen en çok otuz (30) gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde oy çoğunluğu ile karara bağlayıp, sonucunu başvuru sahibine yazılı olarak bildirir,
A.3) Adayın Dernek üyeliğine kabul edilmesi üzerine “Dernek Üye Defteri”ne kimliği işlenir. Giriş ödentisi ile Yıllık ödentinin gereken bölümü alınır. Bu ödemeler yapılmadığı sürece Dernek üyeliği kazanılamaz.
A.4) Dernek Yönetim Kurulu’nun, adayın isteğinin reddine ilişkin kararı kesin olup, hiçbir biçimde ve hiçbir yere itiraz edilemez. B. ONURSAL ÜYELİĞE GİRİŞ.B.1) Onursal üye olmasına Yönetim Kurulu’nda bulunanların yarısından bir fazlasının olumlu oyu ile karar verilen kişinin rızası alınarak “Onursal Üyelik Belgesi” kendisine Yönetim Kurulu adına Başkan tarafından takdim edilir ve böylece bu kişi Derneğin Onursal Üyesi olmuş olur.B.2) Onursal Üyelik Belgesi verilen kişiye ait bilgiler “Dernek Üye Defterine”, Onursal Üye olarak işlenir.B.3) Onursal üyelerden giriş aidatı ve yıllık aidat gibi ödemeler talep edilmez. b.4) Onursal üyeler, istedikleri takdirde derneğe aidat, bağış ve her türlü maddi ve manevi desteği sağlayabilirler.
Hiç kimse Derneğe üye olmaya zorlanamaz.MADDE 12: ÜYELERİN HAKLARI12.1) Derneğin üyeleri eşit haklara sahiptir.12.2) Derneğin yönetim mekanizması içerisinde görev alanlar, kendi sorumlulukları çerçevesinde vazifelerini gerçekleştirme hakkına sahiptirler. Bu görev ve sorumluluklara ait uygulamalar, Başkan tarafından gerekli görüldüğü takdirde Dernek Yönetim Kurulu’nda veya İcra Kurulu’nda gündeme getirilebilir ve üyelerin oyuna sunulabilir.12.3) Onursal üyelerin oy hakkı yoktur.
MADDE 13: ÜYELİĞİN SONA ERMESİ
Dernek üyeliği, aşağıdaki nedenlerle sona erer.
13.1) Üyenin ölümü:
Üyelik, üyenin ölümü ile sona erer.
13.2) Üyelikten ayrılma:
Her üye, istifa hakkına sahiptir. Üyelik, üyelikten ayrılma dileği ile sona erer. Her üye dilediği zaman, en az altı (6) ay önceden yazılı olarak ayrılma isteğini Yönetim Kurulu’na bildirerek Dernek üyeliğinden ayrılmış sayılır. Ancak, Dernek’ten istifa eden üye, varsa birikmiş aidat borçlarını ödemekle yükümlüdür.
13.3) Üyelikten çıkarılma:
Dernek üyeliğinden çıkarılma nedenleri aşağıda gösterilmiştir.13.3.1) Özürsüz olarak verilen görevleri yapmamak, görev almaktan kaçınmak ve böylelikle derneğin yaşamasına ve amaçlarına ilgisizlik göstermek,
13.3.2) Mazeretsiz olarak üst üste iki (2) Olağan Genel Kurul toplantısına katılmamak,
13.3.3) Derneklere üye olma hakkını yitirme ve Dernek Ana Tüzüğü Hükümleri ile Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına aykırı davranmak,
13.3.4) Yetkili olmadığı halde Dernek adına hukuksal işlemlerde bulunup, Derneği borç ve yükümlülük altına sokmak,
13.3.5) Derneğin amacının gerçekleşmesinin zorlaştırıcı ve engelleyici işlem ve eylemlerde bulunmak,
13.3.6) Aylık ödentilerini üst üste iki (2) ay ödememek,
13.3.7) Derneğin onuru ve saygınlığına zarar verici hareketlerde bulunmak.
MADDE 14: ÇIKARILMA İŞLEMLERİ VE İTİRAZ
Üyelikten ayrılma ve çıkarılmaya ilişkin işlemler aşağıda gösterilmiştir.11.Madde’de belirtilen sebepler gerekçe gösterilerek herhangi bir üyenin üyelikten çıkarılması işi derneğin üyelerinden birisi tarafından yazılı olarak istendiği takdirde Yönetim Kurulu ilk toplantısında bunu gündeme almak mecburiyetindedir.
Dernek Yönetim Kurulu, üye hakkında gereken araştırma ve incelemeyi yapıp, üyenin de savunmasını aldıktan sonra üyelikten çıkarma kararını gizli oyla ve üye tam sayısının üçte iki (2/3) çoğunluk oyu ile verir, yazılı olarak üyeye bildirir. Yalnız 13.3.6 nolu madde gerekçesiyle üyelikten çıkarma işlemini yönetim kurulu yürütür ve karara bağlar.
Çıkarılan üye, kendisine bildirilen karara karşı bildirim tarihinden başlamak üzere on beş (15) gün içinde Dernek Yönetim Kurulu aracılığı ile Genel Kurula yazılı olarak itiraz edebilir. İtiraz, ilk Genel Kurul Toplantısında görüşülür ve karara bağlanır. İtirazın karara bağlanmasına kadar üyenin hak ve yükümlülükleri devam eder.
Üyenin süresinde itiraz etmemesi ya da itirazın Genel Kurul’da reddedilmesi halinde Dernek Yönetim Kurulu üyenin “Dernek Üye Defteri”’ndeki kaydını siler. Çıkarılan üyenin Genel Kurul tarihinden başlamak üzere bir(1) ay içinde alınan karara karşı mahkemeye başvurma hakkı saklıdır.
Ölen üyenin dışında ayrılan ya da çıkarılan üyenin tüm ödenti borçları ödenmediği taktirde Dernek Yönetim Kurulu yasal yollara başvurabilir.
Üyelikten çıkarılan kişiler, üyenin konuğu olarak dahi Derneğin tesislerine giremezler.
III.BÖLÜM – YÖNETİM HÜKÜMLERİ
MADDE 15: ORGANLAR
Derneğin Kurulları aşağıda gösterilmiştir.
15.1) Genel Kurul
15.2) Yönetim Kurulu
15.3) Denetleme Kurulu15.5) Disiplin Kurulu
15.4) Danışma Kurulu
MADDE 16: GENEL KURUL
Dernek Genel Kurulu her iki (2) yılda bir olağan olarak Haziran ayının ilk haftasında toplanır ve üyelerinin yarıdan bir fazlasının katılması ile Dernek merkezinin bulunduğu yerde çalışmalarına başlar. Genel Kurul, derneğin tüzüğüne göre, genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerden oluşur.
MADDE 17: GENEL KURUL ÇAĞRI YÖNTEMLERİ
Dernek Genel Kurulu’nun toplantıya çağrılmasında uygulanacak yöntemler aşağıda gösterilmiştir.
17.1) Dernek Yönetim Kurulu, Genel Kurula katılma hakkına sahip üyeler çizelgesini saptar ve tüm ödenti borçlarının ödenmesi için borçlu üyelere uyarıda bulunur. Borçları bulunan üyeler Genel Kurul Toplantısı’na katılamazlar.
17.2) Genel Kurula katılacak üyeler, en az onbeş (15) gün önceden yapılacak toplantının ve bu toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde düzenlenecek ikinci toplantının tarihi, saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazetede ilan edilmek suretiyle toplantıya çağrılırlar. Toplantının yapılacağı gün, saat ve yer ile toplantı gündemi en az onbeş gün önce mahallin en büyük mülki amirliğine yazıyla bildirilir ve bu yazıya toplantıya katılacak üyeleri gösteren liste de eklenir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak süre bir (1) haftadan az olamaz.
17.3) İkinci toplantı yeterli çoğunluk aranmaksızın katılan üyelerle açılır ve Genel Kurul çalışmalarına başlar. Ancak katılan üye sayısı Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu üye tam sayıları toplamının iki katından aşağı olamaz.
17.4) Toplantı çoğunluk sağlanamaması nedeni dışında, başka bir nedenle geri bırakıldığı takdirde en az onbeş (15) gün önceden geri bırakılma nedenleri de belirtilerek toplantının tarihi, saati, yeri ve gündemi, ilk ilanın yapıldığı medya mecrasına ikinci bir ilan verilmek suretiyle üyelere duyurulur ve durum ayrıca yörenin en büyük mülki amirine yazı ile bildirilerek Genel Kurula katılacak üyeler listesi eklenir. Ertelenen toplantının, geri bırakılma tarihinden başlamak üzere en geç iki (2) ay içinde yapılması zorunludur.
17.5) Genel Kurul Toplantısı birden çok geri bırakılamaz.
MADDE 18: GENEL KURUL TOPLANTI İLKELERİ
Genel Kurul toplantılarında uygulanacak ilkeler aşağıda gösterilmiştir.
18.1) Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen “Genel Kurul Üyeleri Çizelgesindeki“ adları karşısına imza atıp Genel Kurul Giriş Kartı almak suretiyle toplantıya girebilirler. İmzalanan çizelgeye göre Genel Kurula katılan üyeler sayısı ile toplantı ve karar yeter sayıları, Dernek Başkanı ile Sekreterya görevinden sorumlu Basın-Yayın Halka İlişkiler Birimi Başkanı tarafından imzalanan bir tutanakla saptanır.
18.2) Genel Kurul, Basın-Yayın Halka İlişkiler Birimi Başkanı’nın, çoğunluğun sağlandığını belirten tutanağı okumasından sonra Dernek Başkanı ya da Başkan Yardımcısı tarafından açılır ve Genel Kurulu yönetmek üzere oluşturulacak Divana bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sekreter seçilir.
18.3) Genel Kurulda gündemdeki maddeler görüşülür. Ancak toplantıya katılan üyelerin en az onda bir (1/10)’i tarafından yazılı olarak görüşülmesi istenen ve gündem maddeleri ile ilişkili konuların gündeme konulması zorunludur.
18.4) Her üyenin Genel Kurul’da bir oy hakkı olup oyunu kendisi kullanmak zorundadır. Genel Kurul’da oy kullanma işlemi kapalı olarak gerçekleştirilir. Yapılacak seçimlerle ilgili usuller Yönetim Kurulu’nun hazırladığı yönetmeliklerle belirlenir. Genel Kurul’da Yönetim Denetleme ve Disiplin Kurulları için oy kullanma işlemi gizli(kapalı) oylama ile diğer konularda açık oylama olarak gerçekleştirilir.
18.5) Genel Kurulda karar yeter sayısı, Genel Kurula katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Ancak Ana Tüzük değişikliği ile Derneğin dağıtılmasına ilişkin kararlarda üçte iki (2/3) oy çokluğu aranır.
MADDE 19: OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
Olağanüstü Genel Kurul, olağan Genel Kurul Toplantısı’na kadar beklenilmesinin mümkün olamayacağı ya da bir an önce görüşülmesinde yarar sağlayacağı önemli ve zorunlu konularda, aşağıda gösterilen başvuru ve kararlar uyarınca Yönetim Kurulu tarafından en geç bir (1) ay içinde toplantıya çağrılır.
19.1) Dernek üye sayısın beşte bir (1/5)’inin konu için yapacakları yazılı ve imzalı başvurusu,
19.2) Yönetim Kurulu’nun, gerek gördüğü konularda salt oy çoğunluğu ile alacağı kararı,
19.3) Denetleme Kurulu’nun Dernek hesap işlemleri ile bütçe konusunda salt çoğunlukla alacağı kararı,
19.4) Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, olağan Genel Kurul Toplantısı’ndaki yöntem ve ilkelere göre yapılır ve sadece toplantıya neden olan konu üzerinde görüşülüp karar alınır.
MADDE 20: GENEL KURUL GÖREV VE YETKİLERİ
Genel Kurul, Derneğin en yetkili karar organı olup görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.
20.1) Türk yasaları ile Dernek Ana Tüzüğü hükümleri doğrultusunda gerekli kararları almak,
20.2) Çalışma dönemi, çalışma programı ile yıllık bütçe yönetmeliği, gelir ve gider çizelgelerini görüşüp onaylamak,
20.3) Çalışma dönemi Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulu asil ve yedek üyelerini seçmek,
20.4) Geçen çalışma dönemine ilişkin Yönetim Kurulu çalışma raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgelerini; Denetleme Kurulu’nun denetim raporunu görüşüp onaylamak ve yönetim Kurulu üyelerini aklamak,
20.5) Dernek Ana Tüzüğü’nün değiştirilmesine ilişkin Yönetim Kurulu tasarısını görüşüp karara bağlamak,
20.6) Yönetim Kurulu’nun onaya sunduğu Yönetmelikleri görüşüp, karara bağlamak,
20.7) Dernek üyeliğinden çıkarılanların, Yönetim Kurulu kararlarına karşı sürelerinde yapılan itirazlar hakkında karar almak,
20.8) Derneğe taşınmaz mal satın alınması ya da satılması konularında Yönetim Kurulu’na yetki vermek,
20.9) Derneğin uluslararası çalışmalarda bulunması, yurt dışındaki kuruluşlara katılması ya da bunlarla işbirliğinde olması için Yönetim Kurulu’nun yaptığı öneriler hakkında karar almak,
20.10) Derneğin dağılmasına ve malvarlığının dağıtılmasına karar vermek,
20.11) Yasalarda ya da Dernek Ana Tüzüğünde Genel Kurulda yapılması belirtilen görevleri yerine getirmek.
20.12) Sağlanacak gelirlerin Yönetim Kurulu ve/veya Dernek üyelerine, personel ücretleri dışında, hiçbir menfaat sağlamamak ve bu gelirlerin sadece Dernek amacına teşhis edilmesi kayıt ve şartıyla, ortaklık, iktisadi işletme, vakıf ve yardımlaşma sandığı kurulmasına ya da kurulmuş ve kurulacaklara katılmaya karar vermek ve bu Kararı Genel Kurulun onayına sunmak.
MADDE 21: YÖNETİM KURULU
Derneğin yetkili yönetim organı bulunan Yönetim Kurulu’nun oluşum biçimi aşağıda gösterilmiştir.
21.1) Yönetim Kurulu, iki (2) yıllık süre için seçilmiş otuz (30) asil ve otuz (30) yedek üyeden oluşur.
21.2) Yedek üyeler, boşalan asil üyeliklerin yerlerini alırlar. Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeniyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tamsayısının yarısından aşağı düşerse yeniden seçim için Genel Kurul bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağrılır.
Dernek Yönetim Kurulu, Dernek Genel Kurulu tarafından iki (2) yıllığına seçilir. İki yıllık görev süresi, Genel Kurul toplantısının sona ermesinden sonra başlar.
MADDE 22: YÖNETİM KURULU’NUN ÇALIŞMA İLKELERİ
Yönetim Kurulu’nun çalışma ilkeleri aşağıda gösterilmiştir.
22.1) Yönetim Kurulu seçimini izleyen yedi (7) gün içinde düzenlenecek ilk toplantıda bir Dernek Başkanı, üç Başkan Yardımcısı ve bu Başkan Yardımcılıklarına bağlı Teşkilatlanma, Hukuk İşleri, Siyasi İşler, İdari İşler, Mali İşler, Ar-ge ve İhtisas Birimlerinden sorumlu olanları belirler. Basın Yayın-Halkla İlişkiler Birimi doğrudan Başkan’a bağlı faaliyetlerini yürütecek olup, bu sorumlukları üstlenecek olanlar Yönetim Kurulu’nca ayrıca seçilir. Derneğin sekreterya görevini Basın-Yayın Halkla İlişkiler Birimi üstlenmiştir.22.2) Etkin, hızlı ve verimli çalışma ilkesinden hareketle, Dernek Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcılıkları ve belirleyeceği birimlerden oluşan İcra Kurulu’nu oluşturur. İcra Kurulu 15 günde bir toplanıp, derneğin genel gidişatı ve birimlerin faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu toplantıları için ön hazırlık yapar.
22.3) Yönetim Kurulu en az ayda bir kez olağan olarak toplanır ve gereğinde olağanüstü toplantı yapabilir.
22.4) Yönetim Kurulu’nun toplantı yeter sayısı beş (15) olup, kararlar çoğunlukla alınır.
22.5) Yönetim Kurulu Dernek Başkanı’nın çağrısı ve saptadığı gündem doğrultusunda toplanır ve çalışmalarını yapar.
22.6) Üst üste iki (3) kere mazeretsiz toplantıya katılmayan üyenin yönetim kurulundaki üyeliği kendiliğinden sona erer.
MADDE 23: YÖNETİM KURULU’NUN GÖREV VE YETKİ VE SORUMLULUKLARI
Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.
23.1) Türk yasaları ve bu Ana Tüzük hükümleri doğrultusunda gereken kararları almak, derneğin amaç ve çalışma konularını gerçekleştirmek ve Genel Kurul kararlarını uygulamak,
23.2) Derneği, Dernek Başkanı aracılığı ile temsil etmek ya da gerektiğinde diğer üyelere de yetki vermek,
23.3) Çalışma dönemi çalışma programı ile yıllık bütçe yönetmeliği, gelir ve gider çizelgelerini hazırlamak ve uygulamak,
23.4) Geçen çalışma dönemi çalışma raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgelerini hazırlamak,
23.5) Dernek Başkanı’nın önerisi üzerine, üyelik nitelik ve koşullarını yitiren, amaç ve hizmet konularından uzaklaşan bu Ana Tüzük hükümleri ve Genel Kurul kararlarına aykırı hareket eden, aykırı söz ve eylemlerde bulunan üyeler hakkında gereken cezaları vermek,23.6) Üyelik niteliğini kaybeden üyelerin dernekten çıkarılmasına ve yeni üyeler alınmasına karar vermek
23.6) Genel Kurul Toplantıları’nın tarihini, saatini, yerini ve gündemini saptamak, üyelere duyurmak ve toplantıyı gerçekleştirmek
23.7) Yönetim ve hizmet konuları doğrultusunda görev yapacak komiteler kurmak, araştırma, inceleme, çalışma kümeleri oluşturarak raporlar ve yayınların hazırlanmasını sağlamak
23.8) Derneğin işlerini yürütecek personel ve danışmanları atamak ve gereğinde işlerine son vermek,
23.9) Dernek Ana Tüzüğü’nün değiştirilmesi ile yönetmeliklerin hazırlanması ve değiştirilmesine ilişkin çalışmalar yapıp, gereken tasarıları Genel Kurulun onayına sunmak,
23.10) Genel Kurul Toplantıları’nda alınan kararları üyelere ve ilgili yerlere bildirmek,
23.11) Geçen çalışma dönemi sorumlusu Yönetim Kurulundan görevi ve bilanço gereği Dernek malvarlığını teslim almak ve aynı biçimde gelecek çalışma dönemi Yönetim Kurulu’na teslim etmek,23.12) Derneğin başka bir siyasi-fikri oluşumla ittifak yapmaya ve hareketin varlığını sona erdirme yetkisini kullanmak,
23.13) Yasalarda ya da Dernek Ana Tüzüğünde Yönetim Kurulunca yapılması belirtilen görevleri yerine getirmek.
MADDE 24: DENETLEME KURULU
Dernek her türlü denetime açık olduğu gibi iç denetim açısından, Denetleme Kurulu Dernek içi denetim görevini yerine getirmekle sorumlu bulunmaktadır. Denetleme Kurulu’nun oluşumu ve çalışma ilkeleri ile ilişkili hükümler aşağıda gösterilmiştir.
24.1) Denetleme Kurulu, Genel Kurulda gizli oyla iki (2) yıl için seçilmiş üç (3) asil ve üç (3) yedek üyeden oluşur.
24.2) Denetleme Kurulu, seçimi izleyen altı (6) gün içinde yapacağı ilk toplantıda bir Başkan ve bir Sözcü seçer.
24.3) Denetleme Kurulu en az üç ayda bir kez toplanır. Toplantı ve karar yeter sayısı iki (2) dir.
MADDE 25: DENETLEME KURULU GÖREV VE YETKİLERİ
25.1) Derneğin iç denetimi, Dernekler Kanunu’na ve dernek tüzüğüne gore, denetleme kurulu tarafından gerçekleştirilir.25.2) Derneğin bütçe, hesap ve işlemleri ile ilgili defter belgeler üzerinde çalışarak, bunların tüzük ve yönetmeliklere uygunluğunu araştırmak, bu konularda Yönetim Kuruluna ve Genel Kurula rapor vermek.25.3) Para, kıymetli evrak, vesair değerlerin, demirbaş eşya ile menkul ve gayri menkullerin durumlarını gözden geçirmek, belirsiz zamanlarda kasayı kontrol etmek.MADDE 26: DİSİPLİN KURULU
Disiplin Kurulu, beş (5) asil ve beş (5) yedek üye sayısı ile Genel Kurul’ca iki (2) yıl için seçilir.
Disiplin Kurulu seçildikten sonra, ilk toplantısında görev bölümü yaparak, açık oyla bir başkan, bir başkan yardımcısı seçer. Disiplin Kurulu ayda en az bir kez Dernek ikametgahında önceden kararlaştıracağı gün ve saatte yazılı çağrı ile toplanır. Disiplin Kurulu asgari üç (3) üye ile toplanır ve oy çoğunluğu ile karar alır. Bu Kurulun görevi:
a) Derneğe başvuruda bulunan kişileri bir ön elemeye tabi tutup, tavsiye niteliğindeki kararını Yönetim Kurulu’nun onayına sunmak,
b) Tüzüğün 13. maddesi uyarınca “Üyelikten Çıkarılma” konuları hakkında karar alıp, Yönetim Kurulu’nun onayına sunmak ve üyeleri genel disiplin konularında uyarmaktır.
MADDE 27: DANIŞMA KURULU
Danışma Kurulu, Derneğin her türlü birimine danışmanlık hizmeti veren siyaset, ekonomi, üniversite, iş dünyası ve toplumun değişik kesimlerinden oluşturulan 30 kişiden olur. Danışma Kurulunda yer alacak kişiler Yönetim Kurulu tarafından seçilir.
Danışma kurulu her yıl en az üç kez toplanır ve ilk toplantısında bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir sekreter seçer. Toplantı ve karar yeter sayısı olağan çoğunluktur.
Danışma Kurulu, Başkanı ya da Dernek Başkanı tarafından düzenlenmiş gündem gereğince toplantıya çağrılır ve toplantının karar tutanaklarının bir örneği Yönetim Kurulu’na gönderilir.
MADDE 28: DANIŞMA KURULU’NUN GÖREV VE YETKİLERİ
Danışma Kurulu’nun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.
28.1) Dernek amaç ve hizmet konuları yönünden yapılması gereken çalışmalara ilişkin taslak programlar hazırlamak, Yönetim Kurulu’na öneri ve dileklerde bulunmak,
28.2) Derneğin kamuoyunda saygınlığını arttıracak çalışmalar yaparak, öneri ve dileklerde bulunmak,
28.3) Dernek içi eğitim faaliyetlerinde aktif rol alarak, hazırlanan rapor ve projelerin aktif tanıtımın yapılmasına destek sağlar.
28.) Yönetim Kurulu ve Genel Kurul’un diğer konulardaki istek ve dilekleri hakkında görüşlerini bildirmek.
MADDE 29: ORTAK HÜKÜMLER
Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulu üyeleri, özürsüz olarak üst üste üç (3) toplantıya ya da özürlü olsa dahi bir çalışma dönemi içinde düzenlenen toplantıların yarısından bir fazlasına katılmadıkları takdirde kurullarından ayrılmış sayılırlar.
Herhangi bir nedenle kurulundan ayrılan üyenin yerine, ilk sırada bulunan yedek üye bir hafta içinde asil üyeliğe seçilir.IV. BOLÜM – ŞUBE AÇILMASI, ŞUBENİN ÇALIŞMA BİRİMLERİ, ŞUBENİN GENEL KURUL’DA TEMSİLİMADDE 30 :ŞUBELERİN KURULUŞUYönetim Kurulu en az üç kişiye yetki vererek şube açılması işini başlatır. Bu üç kişinin birisi başkan olarak tayin edilir.MADDE 31: ŞUBELERİN ÇALIŞMA BİRİMLERİDerneğin her şubesinde aşağıdaki çalışma birimleri bulunur:31.1) Şube Genel Kurulu: Şube kurucu heyeti, Derneğin Genel Merkezine faaliyete başladığını bildirir ve bu bildirimden itibaren en geç bir yıl içerisinde şubenin ilk genel kurul toplantısı gerçekleştirilir. Şubenin genel kurulu, şubenin üyelerinin bütününden oluşur. Şubenin genel kurulu, derneğin genel kurulunun ilkeleri çerçevesinde çalışır.31.2) Şube Yönetim Kurulu: Derneğin yönetim kurulunun çalışma esasları çerçevesinde çalışır.Şube  Yönetim Kurulu 5 asil ve 5 yedek üyeden oluşur.31.3) Şube Denetleme Kurulu: Derneğin denetleme kurulunun çalışma esasları çerçevesinde çalışır.Şube Denetleme Kurulu 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur.31.4) Şube Disiplin Kurulu: Derneğin disiplin kurulunun çalışma esasları çerçevesinde çalışır. Şube Disiplin Kurulu 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur.31.5) Şube Danışma Kurulu: Derneğin danışma kurulunun çalışma esasları çerçevesinde çalışır. Şube Danışma Kurulu en az 10 üyeden oluşur. Şube; kuruluş, çalışma, uygulama, karar ve yürütme ile mali konularda Genel Merkez Yönetim Kurulunun denetimine tabidir. Genel Merkez Yönetim Kurulu, Şube Genel Kurulu ile Yönetim Kurulu’nun yasalara, dernek ana tüzük ve şube yönetmelik hükümlerine aykırı bulduğu kararlarını gözden geçirip uygun kararlar alınmasını isteyebilir. Anılan şube kararlarının eski kararlarında direnmeleri durumunda kesin kararı almaya Genel Merkez Yönetim Kurulu yetkilidir. Genel Merkez Yönetim Kurulu, Şube yönetim kurulu feshedilebilir veya şubeyi tamamen kapatabilir.
V. BOLÜM – MALİ HÜKÜMLER
MADDE 32: ÇALIŞMA DÖNEMİ VE BÜTÇE
Derneğin çalışma dönemi 1 Ocak’ta başlar ve 31 Aralık’ta sona erer. Derneğin bütçesi yıllık bütçe yönetmeliği ile gelir ve gider çizelgelerinden oluşur. Bütçenin yürürlüğe girdiği 1 Ocak tarihi ile oylamasının yapıldığı Genel Kurul tarihi arasındaki süre içinde olacak gider ve harcamalar, bir önceki yıl bütçesinin giderler çizelgesinde aynı süreye ilişkin giderler tutarını aşamaz.
Yıllık Bütçe Yönetmeliğinde, harcama yetkileri ve yetkilileri, gelirlerin alınma biçimleri, gider ve harcamaya ilişkin belgeler, kasada kalacak para tutarı, bölüm ve maddelerde aktarma yetkileri gibi konular gösterilir.
MADDE 33: DERNEĞİN GELİRLERİ
Derneğin gelirleri aşağıda gösterilmiştir.
33.1) Giriş Ödentisi (Kayıt Ödentisi): Bir defaya özgü olmak üzere her çalışma dönemi bütçesinde üyeliğe kabul edilen üyeler için öngörülen ödentidir. Giriş Ödentisi iki (2) Yeni Türk Lirası’dır. Giriş Ödentisinin miktarı Genel Kurul tarafından (2/3) çoğunluk oyuyla değiştirilebilir.
33.2) Yıllık Ödenti (Üyelik Ödentisi): Üyeler için her çalışma bütçesinde öngörülen ve üyeliğin devamı süresince ödenmesi zorunlu ödenti olup yirmi dört (24 Yeni Türk Lirası’dır.
33.3) Yararlanma payı: Üyelerle konukları ve yararlanma konumlarında bulunanların dernek, lokal ve tesislerinden yararlanmak istedikleri takdirde çalışma dönemi bütçesinde öngörülen ücreti ödemek zorundadırlar,
33.4) Dernek taşınır ve taşınmaz malları ile haklarının kiraya verilmesinden sağlanan gelirler ile taşınır değerler gelirleri,
33.5) Her türlü koşullu ya da koşulsuz bağış, vasiyet ve yardımlar ile Yardım Toplama Kanunu Hükümleri uyarınca sağlanacak yardımlar,
33.6) Ortaklıklar, İktisadi işletmelerden sağlanacak gelirler,
33.7) Dernek malvarlığından elde edilecek gelirler,33.7) Dernekçe yapılan yayınlar, toplantı, yemek, kermes, spor yarışmaları, sergiler, geziler, konserler ve benzeri sosyal ve kültürel etkinliklerden sağlanan gelirler.
33.8) Diğer gelirler.

MADDE 34: GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ
Derneğin gelir ve gider işlemlerinde aşağıda gösterilen kural ve yöntemler uygulanır.
34.1) Giriş ödentisinin tamamı üyelik işlemleri sırasında, Yıllık ödenti iki eşit taksitle derneğin giriş başvuru formunda belirtilen derneğe ait banka hesabına yatırılır. Genel Kurul, ödentilerin güncelleştirilmesinde yetkilidir. Yönetim Kurulu, ödenmesi gereken Yıllık ödentiler için yasal faiz ayarlamaları yapmaya yetkilidir.
34.2) Dernek gelirleri, Maliye ve Gümrük Bakanlığı tarafından bastırılan Alındı Belgeleri ile toplanır. Bağış, yardım ve ödentileri toplayacak yetkililer Yönetim Kurulu kararı ile belirtilir ve ilçe kaymakamlığına tescil ettirilir. Alındı Belgesine, ödenti ve bağışı ödeyenin açık kimliği yazılır ve imzası alınır.
34.3) Giderlere ilişkin harcamalarda fatura ya da makbuz alınır. Belirtilen belgelerin sağlanamadığı ödemelerde Harcama Belgesi düzenlenir ve ödemeyi yapan tarafından imzalanır.
34.4) Alındı Belgeleri ile fatura, makbuz ve harcama belgelerinin saklama süresi, özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere beş (5) yıldır.
MADDE 35: DEFTERLER
Dernek için aşağıda gösterilen ve Noter’den onaylanmış defterler tutulur:Üye Kayıt DefteriKarar DefteriGelen ve Giden Evrak DefteriGelir ve Gider DefteriBütçe, Kesin Hesap ve Bilanço DefteriDemirbaş DefteriAlındı Belgesi Kayıt Defteri 35.1) Üye Kayıt Defteri: Bu deftere üyenin adı, soyadı ile Derneğe girdiği ve çıktığı veya çıkarıldığı tarih, ikametgahı ve varsa iş adresi ve taahhüt ettiği yıllık aidat miktarı yazılır.35.2) Karar Defteri: Yönetim Kurulunun kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır; altları, başkan ve üyeler tarafından imzalanır.35.3) Gelen ve Giden Evrak Defteri: Gelen ve giden evrak tarih ve numarası ile bu deftere kaydolunur. Gelen evrağın asılları ve giden evrağın kopyaları dosyalarında saklanır.35.4) Gelir ve Gider Defteri: Dernek adına alınan bütün paraların alındıkları ve harcanan paranın da verildikleri yerler, açık ve düzenli olarak bu defterde gösterilir. 35.5) Bütçe, Kesin Hesap ve Bilanço Defteri: Bu deftere bütçe, kesin hesap ve bilançolar işlenir.35.6) Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaş eşya bu deftere işlenir. Kullanılmaz hale gelen demirbaş eşya usulen imha tutanağı yapılarak Yönetim Kurulu kararı ile demirbaş defterinden silinir. Bu tutanaklar ayrı bir klasörde saklanır.35.7) Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Mali İşler Birimi tarafından numarası en küçük olan alındı belgesi cildinden başlamak üzere alt alta yazılmak suretiyle belgesi kayıt defterine kaydolunur.
VI. BÖLÜM – Genel Hükümler
MADDE 36: ANA TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
Tüzük değişikliğinin yapılabilmesi için genel kurul toplantısına katılma hakkı bulunan üyelerin üçte ikisinin ( 2/3 ) ilk toplantıda hazır bulunması gereklidir. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıda üye sayısı ne olursa olsun tüzük değişikliği görüşülür. Ancak ikinci toplantıya katılan üyelerin sayısı Yönetim ve denetleme kurulu üye sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliğine ilişkin kararlar her iki toplantıda da 2/3 oy çokluğu ile alınır.
MADDE 37: DERNEĞİN DAĞITILMASI
Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Bu karar nezdinde derneğin mal varlığı Genel kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin ( 2/3 ) toplantıda hazır bulunması şarttır.

İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde üyeler ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülebilir. Feshe ilişkin kararın, toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki ( 2/3 ) çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Feshine karar verilen dernek Tasfiye Halindeki Köprü Grubu Derneği ibaresi kullanılır. Tasfiye işlemleri yönetim kurulunca takip edilir. Yönetim Kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para,mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir.Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler İnceleme esnasında derneğe ait defter,alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ve diğer belgelerin tespitini yaparak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir.Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların  ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları ve gayrimenkullerin ne yapılacağına ve nereye bırakılacağına ait her türlü tasarruf yetkisi bu tüzükte belirtildiği gibi, Köprü Grubu Derneği’nin Kurucu Üyeleri’ne aittir. Yaşayan, derneğin Kurucu Üyeleri toplanır ve salt çoğunlukla alacağı kararı, bir tutanakla Fesih olunan derneğin yönetim kuruluna bildirir. Derneğin tasfiyesi ile ilgili işlemler ve mal varlığının nereye bırakılacağına ilişkin dernek Kurucu Üyeleri’nin kararı Yönetim Kurulu tarafından uygulanır ve tasfiyesi tamamlanan derneğin son durumu Yönetim Kurulu tarafından beş (5) gün içinde ilçe kaymakamlığına yazıyla bildirilir.

MADDE 38: YÖNETMELİKLER
Dernek Ana Tüzüğü hükümleri hakkında Yönetim Kurulu serbesttir. Üyeler Yönetim Kurulu’nun hazırlayacağı yönetmelik hükümlerine uygulamakla yükümlüdür.
MADDE 39: HÜKÜM EKSİKLİĞİ
Bu Ana Tüzüğün uygulanması sırasında hüküm eksikliğinde Dernekler Kanunu ile Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanır.
MADDE 40: YÜRÜTME
Bu Ana Tüzük Hükümlerini yürütmeye Yönetim Kurulu yetkilidir.
MADDE 41: DERNEĞİN BORÇLANMA USULÜ
Dernek yönetim kurulu kararı ile tüzel kişilerden borç alınabilir ayrıca bankalarla kredi sözleşmesi imzalayarak da borçlanabilir.

Cevapla